Anh đang stress đúng không?

Em có giúp được gì cho anh không?

Việc nhỏ hay lớn gì cũng được

Em sẽ cố hết sức!

Tối nay mình xem fim nhé?

Em sẽ massage đầu cho anh đỡ mệt

Em hứa đó

Hay đi siêu thị

hay là…

Cuối tuần này mình đi chơi xa đi :D

Anh đã hết stress chưa ???????????????????????????????????

I love you..

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.