การติดตั้ง Node.js ให้ Raspberry Pi 3 Model B เพื่อใช้งานเป็น Web Server ที่สามารถใช้ MQTT Protocal ได้

บทความนี้จะกล่าวถึงการติดตั้ง Node.js ให้ Raspberry Pi 3 Model B เพื่อใช้งานเป็น Web Server ที่สามารถใช้ MQTT Protocal ได้

  1. เปิด Terminal
  2. ใช้คำสั่ง เพื่อเช็คว่าเป็น ARMv7 ขึ้นไปหรือไม่ ถ้าไม่จะไม่สามารถลงได้
uname -m

3. พิมพ์คำสั่ง

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | sudo -E bash -
sudo apt install nodejs

4. ทดสอบคำสั่ง

$ node -v
v9.5.0
$ node
> 1 + 3
4
> # We can hit Ctrl-C twice to exit the REPL and get back to the bash (shell) prompt.

5. เสร็จสิ้น การติดตั้ง Node.js

ติดตั้ง MongoDB

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install mongodb-server
sudo reboot
service mongodb start
mongo

ติดตั้ง ExpressJS Framework

mkdir myapp
cd myapp
npm init
แล้วใส่ข้อมูลที่จำเป็น
entry point: (app.js)
npm install express --save

ทดลองการสร้างเว็ปด้วย ExpressJS

  1. สร้างไฟล์ชื่อ app.js ในโฟลเดอร์ myapp
  2. พิมพ์โค๊ดดังนี้
const express = require(‘express’)ว
const app = express()
app.get(‘/’, (req, res) => res.send(‘Hello World!’))
app.listen(3000, () => console.log(‘Example app listening on port 3000!’))

3. Run ด้วยคำสั่ง

node app.js

4. ลองเข้า Browser เปิดเว็บไซต์จะพบข้อความ Hello World!

http://192.168.1.101:3000

ติดตั้ง MQTT ของ Node.js

npm install mqtt -g

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.npmjs.com/package/mqtt