เปลี่ยน Password ของ MySQL

เข้า Terminal แล้วพิมตามนี้เลยครับ

$ mysql -uroot
mysql> use mysql;
Database changed
mysql> update user set password=PASSWORD("password") where User='root';
mysql> flush privileges;
mysql> quit

หรือเข้า phpmyadmin แล้วไปที่ user database แล้วใช้ SQL ดังนี้

update user set password=PASSWORD("password") where User='root';
flush privileges;