ใช้งาน Python กับ MQTT Broker (Raspberry Pi 3)

ติดตั้ง Library

เปิด Terminal พิมพ์คำสั่ง

#สำหรับ Python 2.7
sudo pip install paho-mqtt
#สำหรับ Python 3
sudo pip3 install paho-mqtt

ทดสอบโปรแกรมฝั่ง Publish

  1. เปิด Python 3
  2. สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ MQTT_Publish_Test.py แล้วพิมพ์คำสั่ง
import paho.mqtt.publish as publish
import time
hostname = "192.168.1.101"
port = 1883
auth = {
'username':'mymqtt',
'password':'myraspi'
}
while True:
print("Sending 1...")
publish.single("mynew/test","1", hostname=hostname, port=port, auth=auth)
time.sleep(6)
print("Sending 0...")
publish.single("mynew/test","0", hostname=hostname, port=port, auth=auth)
time.sleep(3)

3. Run Module

ทดสอบโปรแกรมฝั่ง Subscribe