ใช้ Eclipse C/C++ เขียน NodeMCU ESP8266

บทความนี้จะเป็นการสอนการตั้งค่าให้ Eclipse IDE ในการเขียนโปรแกรมบน NodeMCU ESP8266

 1. ติดตั้ง Arduino IDE with NodeMCU ESP8266
 2. ติดตั้ง Eclipse จาก https://www.eclipse.org/ โดยเลือกติดตั้ง C/C++
 3. เปิดโปรแกรม Eclipse

4. เข้า Toolbar -> Help ->Eclipse Marketplace

5. ติดตั้ง Eclipse C++ IDE for Arduino 3.0

6. เปิดโปรแกรม Arduino IDE แล้วไปที่ File -> Preferences ทำการคัดลอกข้อความจากช่อง Additional Boards Manager URLs ในส่วนของ ESP8266 มาโดยมีค่าดังนี้

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

7. ที่โปรแกรม Eclipse เข้าไปที่ Toolbar -> Windows -> Preferences

8. ที่หน้าจอ Preferences เลือก C/C++ -> Arduino แล้วเข้าไปเพิ่มข้อความที่เราคัดลอกมาจาก Arduino IDE โดยสามารถกด enter หลังบรรทัดสุดท้ายแล้ววางข้อความที่คัดลอกมา จากนั้นกด Apply and Close

9. ที่โปรแกรม Eclipse เข้าไปที่ Toolbar -> Arduino Manager

10. ที่หน้าจอ Arduino Downloads Manager กด Updated แล้วกด Add เลือก ESP8266 เพื่อทำการติดตั้ง Library

11.

12. เข้า Toolbar -> Windows ->Show View -> Other

13. เลือก Connections จะปรากฏหน้าต่าง Connection ขึ้นมา

14. ในหน้า Connections เลือก Add Connection ตามรูป

15. Connection Type เลือก Arduino แล้วเซ็ตค่าตามภาพ โดยที่ค่า Serial Port ให้เลือกตาม Port ที่เราได้เชื่อมต่อกับ NodeMCU ไว้

16. ในช่อง Connection ให้เลือก Open Command Shell เพื่อทำการเชื่อมต่อกับ NodeMCU โดยจะแสดงผลที่หน้าต่าง Console ว่า Connected

17. สร้างโปรเจคใหม่โดย File -> New -> Other -> C/C++ -> Arduino Project

18. ใส่โค๊ดโปรแกรมตามนี้

#include <Arduino.h>
#define D0 16
#define LED D0
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop() {
 digitalWrite(LED, LOW);
 Serial.println(“LED CLOSED”);
 delay(1000);
 digitalWrite(LED, HIGH);
 Serial.println(“LED OPENED”);
 delay(2000);
}

19. กด Build Project

20. กด Run Project

21. ไปดูที่ Console จะปรากฏ ดังภาพ

22. จบแล้วจ้า…..