Було створено нового сайта-блога

Було створено нового сайта-блога, який вирішив створити статичним

За допомогою Word 2013. Копатися в голому Htmi не було ніякого бажання.

Блог доступний за цим посиланням.

Заходьте, буду радий вас там бачити

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.