Xe thang nang nguoi

Chợ Xe Nâng
Oct 8, 2018 · 2 min read

Địa chỉ nào cho thuê xe nâng người tại Hà Nội

Tại Hà Nội, nhu cầu thuê xe nâng người ngày càng cao. Nguyên nhân là do ngày càng có nhiều công trình xây dựng, các nhà xưởng, nhà máy có nhu cầu sử dụng. Vậy, có những địa chỉ nào cho thuê xe nâng người tại Hà Nội?

Các địa chỉ chuyên cho thuê xe nâng người tại Hà Nội

1. Máy và thiết bị Sơn Lâm

Công ty cổ phần Máy và thiết bị Sơn Lâm là địa chỉ chuyên cho thuê xe nâng người uy tín tại Hà Nội. Đơn vị cung cấp rất nhiều các loại xe nâng người như xe nâng người 8m, 10m, 12m, 14m,… xe của Sơn Lâm luôn đảm bảo sử dụng tốt, được kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ, định kỳ.

2. Công ty TNHH MH Rental Việt Nam

Đây cũng là đơn vị được rất nhiều người tìm đến khi có nhu cầu thuê xe nâng người tại Hà Nội. các bạn có thể dễ dàng tìm được các loại xe nâng người cắt kéo, xe boom lift tại đây với giá thành tốt và nhiều chính sách ưu đãi khác.

  Chợ Xe Nâng

  Written by

  Chợ xe nâng chúng tôi cung cấp tất cả các loại xe nâng hàng và xe thang nâng người. Add: số 6, Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội. 0912398286 Web: https://choxenang.vn

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade