Felicity sprang i døden – eksmanden “bortførte” datteren

Den 25. juni i år skrev britiske Felicity Frederiksen på Facebook, at hun følte sig ensom og ønskede, nogen kom på besøg og forhindrede hende i at hoppe ud fra sin altan i København. To uger senere sprang hun i døden.

Chris Alban Hansen
Nov 20, 2016 · 2 min read
Image for post
Image for post

I følge Felicitys far er årsagen til selvmordet, at eksmanden havde bortført deres baby, og han havde truet Felicity med at få de danske myndigheder til at erklære hende uegnet som mor.

Image for post
Image for post

Det er den engelske avis The Sun, der bringer historien om Felicitys selvmord.

Felicity led af bipolar, eller dét man i gamle dage kaldte maniodepressiv. Ifølge den engelske avis var hun imidlertid glad, indtil ægteskabet med hendes danske mand kollapsede.

På Facebook skrev Felicity, at hvis man lider af bipolar skal man i Danmark igennem en forældreevneundersøgelse allerede under graviditeten.

Men da Emilie er født i England, fik eksmanden ene forældremyndighed i Danmark, da der ikke stilles samme krav til forældre i England, der lider af bipolar.

Image for post
Image for post

Ægteskabet begyndte på en rejse til Malaysia sidste år, men på sin Facebook-profil afslørede Felicity i sommer nogle grusomme detaljer om deres forhold.

Hun skriver blandt andet, at eksmanden havde stjålet penge fra hende og udsat hende for vold og voldtægt. Desuden opnåede han fuld forældremyndighed over den knap 1-årige pige ved at true og afpresse Felicity, ifølge hendes egne kommentarer på Facebook.

Image for post
Image for post

Felicity Frederiksen blev 33 år. Jeg har været i kontakt med Felicitys eksmand på email. Han har fortalt mig sin version af historien, men ønsker ikke at blive citeret.

[ Billederne øverst har jeg lånt fra Felicity Frederiksens profil på Facebook. ]

Oprindeligt udgivet på min blog den 20. november 2016.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store