Fireårig tvangsfjernet på tvivlsomt grundlag

Mandag formiddag i denne uge bankede et hold politibetjente på døren til det sted, hvor Linda Saugsted har holdt sig skjult siden november 2015. De skulle fjerne Lindas fireårige søn ved tvang, som Tårnby Kommune havde besluttet. Men der er noget i børnesagen, der ikke stemmer.

Chris Alban Hansen
Mar 18, 2018 · 5 min read
Linda Saugsted fik fjernet sin fireårige søn på tvivlsomt grundlag. Foto: Chris Alban Hansen, 2015.

Hele børnesagen begyndte den 16. september 2014, hvor Linda Saugsteds far mødte op i fogedretten i København.

Ikke alene havde han taget en fuldmagt med sig, så han kunne møde op på Lindas vegne. Han havde også medbragt et oversavet jagtgevær.

Før sagen i retten var nået til ende, havde Lindas far skudt sin ekssvigersøn og anbragt et dødbringende skud i hjertet på ekssvigersønnens advokat, Anders Lindholt.

Den børnefaglige undersøgelse

Samme dag beslutter Tårnby Kommune på bagrund af drabet i fogedretten at iværksætte en såkaldt § 50-undersøgelse, der skal afdække om Lindas søn trives oven på sin morfars ugerning og sin fars mange fogedsager mod Linda.

Børnefaglig undersøgelse: Efter § 50 i Serviceloven kan kommunerne iværksætte en børnefaglig undersøgelse, der skal afdække om et barn har brug for særlig støtte. En sådan undersøgelse omfatter blandt andet udvikling og adfærd, familieforhold, sundhedsforhold og sociale relationer. Kommunen kan træffe afgørelse om at få adgang til forældrenes bolig uden at have en retskendelse.

Kilde: Ankestyrelsen

Kommunen konkluderer i undersøgelsen, at drengen mistrives, og at han og Linda skal have støtte.

I sidste ende var dog Lindas sygehistorie og nogle udeblivelser fra møder med kommunen, der gjorde udslaget. Drengen skulle tages fra hende. Akut.

To gange (her og her) har Ekstra Bladet skrevet om Lindas børnesag, men det er ikke lykkedes at nuancere den.

Det vil jeg til gengæld prøve at gøre her.

Et liv med depressioner

Jeg mødte Linda lige efter jul 2015, mens hun stadig levede i skjul med sin søn.

Her fortalte hun om sin sygdomshistorie, der blandt andet ligger til grund for kommunens afgørelse om at tvangsfjerne hendes 4-årige dreng.

Linda fortæller, at hun har haft flere depressive perioder i sit liv. Hun har tillige været indlagt en enkelt gang med depression, men det ligger flere år tilbage.

Sidenhen har hun via kognitiv terapi fået en mental værktøjskasse, så hun kan komme på ret køl, når hun mærker, at en depressiv periode er på vej.

Linda er velbehandlet, og hendes sygdomshistorie har ingen særlig betydning for hendes daglige velbefindende.

Desuden kan man på en tilfældig dag tælle mellem 100.000 og 200.000 danskere med en depression, skriver Netdoktor.dk. Depression er en almindelig lidelse, som mange af os bliver ramt af på vej i livet. Men blot fordi vi er ramt af en depression, gør det os ikke automatisk til en dårlig forælder.

Kommunens endelige afgørelse

Tårnby Kommune ser anderledes på den sag. Her er afgørelsen fra kommunen om akut anbringelse — den alvorligste og mest indgribende, der er hjemmel til i Serviceloven:

Læg mærke til, at kommunen skriver, at de rent faktisk ikke kender Lindas mentale tilstand i det øjeblik, de træffer afgørelse, men lægger vægt på, hvordan hun har haft det historisk.

En uvildig psykolog

Linda har selv hyret en psykolog parallelt med kommunens børnesag.

Denne psykolog har over flere omgange talt med både Linda og hendes søn og har gjort sig en række observationer. Omkring dét, som kommunen i afgørelsen beskriver som “psykisk skrøbelig”, skriver psykologen:

Psykologen skriver, at Linda har en belastningsreaktion som følge af forholdet til drengens far og den efterfølgende skilsmisse.

Et andet sted skriver psykologen, at Linda selv har givet en række oplysninger, der kunne tyde på, at hun har været udsat for psykisk vold fra drengens far.

Drengens adfærd kan have flere årsager

Tårnby Kommune har selv haft en psykolog til at observere drengen, mens § 50-undersøgelsen stod på. I undersøgelsen kommer psykologen med denne vurdering efterfulgt at sagsbehandlerens egen vurdering (den sidste sætning):

Bemærk her, at psykologen har én opfattelse af drengen, mens sagsbehandleren bevidst vurderer noget andet.

Lindas psykolog bekræfter ellers, hvad kommunens psykolog har vurderet i dette tilfælde:

Og her:

Ifølge psykologen kan drengens adfærd skyldes enten 1) Linda, 2) det høje konfliktniveau som følge af skilsmissen og drabet i fogedretten, eller 3) at han er særligt højt begavet.

Det er — med andre ord — ikke entydigt, at drengen mistrives, og derfor kan det undre, at kommunen vælger den mest vidtgående indgriben: Akut tvangsfjernelse.

Drengen risikerer at få det værre

Mandag formiddag blev Linda som nævnt fundet. Hendes søn blev taget fra hende, og hun aner ikke, hvor han er, eller hvornår hun får ham at se igen.

Kommunens afgørelse er for mig at se truffet på et tyndt grundlag, hvor en egenrådig sagsbehandler ignorerer kommunens egen psykolog samt den psykolog, som Linda har hyret.

Det store spørgsmål er, hvem der kan tvangsfjerne drengen fra kommunens varetægt, hvis (eller når) det viser sig, at drengen ender med at få det værre? For dén risiko er til stede i denne sag, vurderer Lindas psykolog:

Alt tyder på, at Tårnby Kommune har handlet overilet.

I mellemtiden gør man et barn fortræd, som Linda selv skrev i går på Facebook, efter politiet havde taget drengen fra hende.


Oprindeligt udgivet på min blog den 13. januar 2016.

Chris Alban Hansen

Written by

Journalist og udlandsdansker bosat i Berlin – https://www.facebook.com/ChrisAlbanHansen

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade