Ποιος είναι τελικά ο ελεύθερος άνθρωπος σήμερα στην Ελλάδα;

Chris Taklis
Jun 16, 2017 · 1 min read

Είναι αυτός που έχει μια δουλειά και μπορεί μια φορά τον χρόνο να πάει διακοπές για λίγες ημέρες;
Είναι ο άνεργος;
Είναι ο αυτοαπασχολούμενος;

Απ’ ότι φαίνεται λόγω της κρίσης είναι αυτός που δηλώνει άνεργος και βγάζει μερικά μεροκάματα (στα κρυφά από το κράτος) για να μπορεί να επιβιώνει.

Αυτός που δεν έχει τίποτα στο όνομα του (ούτε αμάξι, ούτε σπίτι) και δεν χρειάζεται να πληρώνει ανούσιους φόρους. Μένει στο ενοίκιο ή στους γονείς του και άμα δεν έχει να πληρώσει σηκώνεται και φεύγει ή ζει εις βάρος των άλλων.

Είναι αυτός που είναι φάντασμα (άφαντος) για το κράτος.

Ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να πηγαίνει όπου θέλει όποτε θέλει αυτός χωρίς να τον νοιάζει άμα έχει δουλειά αύριο ή να μην έχει άλλες ευθύνες που τον δεσμεύουν.

Υπάρχει άραγε όμως σήμερα κάποιος τέτοιος άνθρωπος (άνδρας ή γυναίκα) σήμερα στην Ελλάδα;

Μήπως εσύ αναγνώστη είσαι ένας από τους ελεύθερους ανθρώπους και δεν το ξέρεις; Ή μήπως ήρθε η ώρα να γίνεις…

Chris Taklis

Written by

I like to write small direct articles that awaken the people and makes them think.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade