Wherever, the eyes reach, is rises the majestic pines on the peaks of the Stara Planina (Old Mountain), which was called “Verigava” in the Old Slavic history. There, where she get to the Sofia Field, a few modest houses is rise in a quiet village. The village is with a name that brings memories of old times, feats and battles — Seslavtzi. …


Докъдето стига погледът, се възвисяват величествените борове по върховете на Стара планина, наричана по старославянскому Веригава. Там, където се докосва до Софийско поле, се издигат скромните къщи на тихо селце. С име, което навява спомени за стари времена, подвизи и битки — Сеславци. Църквицата му се белее отдалеч, а изкачиш ли се над нея, взорът полита долу към ниското, към сгушената в топлината на късния следобед София и стърчащите комини на Кремиковци.

Въздухът ухае на бор, из тревите пърхат пеперуди, а над селото небето кълби буреносни облаци. В следващите десет минути по черния път нагоре стъпките скърцат по камъчета и…


През летните дни зеленото на гората има особено притегателна сила. А ако се озовете в къщичка от приказките, с маси и пейки от дънери, с бълбукаща река всред дебели смърчови сенки, е съвсем неустоимо. Точно така изглежда един малък рай в сърцето на природен парк Витоша — хижа „Панчо Томов” в местността „Фонфон”, където всяка година през юли си дават среща хора без слух от всички възрасти.

Построената през 1927 г. хижа е разположена в самото сърце на Витоша, възвисила се на 1487 м. над морското равнище. Наричана през 30-те години на миналия век „Луничка”, хижата скоро е преименувана на…


During the summer days the green colors of the forest has a particularly attractive force. And if you are find yourself in a house from the fairy tales, with tables and benches from logs, with a bubbling river amidst thick spruce shadows, it is quite irresistible. Thus exactly looks a small paradise in the heart of Vitosha Nature Park — “Pancho Tomov” hut in the Fonfon area, where every year in July people without hearing ages come together.

The hut built in 1927, is situated in the heart of Vitosha Mountain, on 1487 m above sea level. In the 30s…


When I look at her paintings, I involuntarily do an association with the strange world of Boris Vian. They have something of Salvador Dali’s magical surrealism. And from Frida Kahlo’s squealed scream.

But she’s just Niya. Niya Yakimova.

Niya Yakimova. Photo by Christina Tchoparova

And she paint incredible things. More than human, somehow out of the time and space as though, but still here and now. When we met, I did not know anything about her. If I judge at the appearance, my first impressions on this artist were that she was unusual. Interesting, colorful, and in no case simple. Niya use an expressive and artistic…


Когато гледам картините ú, неволно правя асоциации със странния свят на Борис Виан. В тях има по нещо от магичния сюрреализъм на Салвадор Дали. И от наметнатия с болка крясък на Фрида Кало.

Но тя просто е Ния. Ния Якимова.

Ния Якимова. Фото: Христина Чопарова

И рисува невероятни неща. Повече от човешки, някак си извън времето и пространството сякаш, но все пак тук и сега. Когато се запознахме, не знаех нищо за нея. Ако по външния вид посрещат, то първите ми впечатления за художничката бяха, че е нестандартна. Интересна, цветна, и в никакъв случай обикновена. Общуваше малко, но с пестелив и изразителен език на знаците…


Повече от всякога сега е нужно завръщане към корените, без да се забравят крилата. И нови истории, които омайват с простотата и красотата на онова, което е заключено както в тях, така и между редовете им. На фона на завръщането към корените чрез фолклора, което се усеща понастоящем в България, снимките на фотографи като Асен Великов съхраняват и разпространяват българското културно наследство. И особено онази духовност, в която са запазени за поколенията думите и мъдростта на нашите предци. Фотографиите на Асен обаче, освен всичко останало, са и прекрасни разкази за любов, семейни ценности, традиции, които днес повече от всякога са…


More than ever, it is now necessary to return to our roots without forgetting our wings. We need from more new stories, that fascinate via the simplicity and beauty of what is locked in them, and between their ranks. Against the background of the return to the roots through the folklore, currently felt in Bulgaria, the pictures of photographers such as Assen Velikov preserve and distribute the Bulgarian cultural heritage. And especially that one spirituality in which the words and wisdom of our ancestors are preserved for the generations. Assen’s photographs, among other things, are wonderful stories of love, family…

Christina Tchoparova

I’m come from Bulgaria. I am a journalist. Storyteller. http://writressdeff.blogspot.bg/ and http://www.repporter.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store