จนถึงวันที่มีคนใส่ Ego ลงไป

ได้มีโอกาสอ่านบทความแล้วอยากบันทึกไว้

https://mahasak.com/cmmi-in-5-minutes-916d9da889ed#.pcmnfe1tc

อ่านแล้วเกิดความคิดว่า

Process is gold, until someone put ego or judgement into it.

Ego สร้างความหมายว่า Process มันสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์ดีงาม

Judgement หรือการตัดสิน สร้างความหมายว่า Process มันมีผิดและมีถูก มีคำตัดสินว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิด

ความศักดิ์สิทธิ์และการตัดสินนี้ เป็นตัวขัดขวางเราไม่ให้เห็นภาพรวมหรือผลของ Process กลายเป็นว่าเราทำตามขั้นตอนเพราะขั้นตอนมันถูกต้องและดีงาม End of the story. Period.


เมื่อเริ่มต้นทุก Process ที่สร้างขึ้น มันถูกสร้างด้วยเจตนาที่ดี และมีปัญหาที่มันต้องการแก้ไข

แต่เมื่อมันได้ผลมากๆ ก็มักจะมีคนมอง Process เป็นสิ่งที่มากกว่ากระบวนการที่ช่วยเหลือให้ทำงานง่ายขึ้น

เขาผสม Ego ของเขา ลงไปในกระบวนการ เขาเริ่มบอกว่า คนที่ไม่ทำตามกระบวนการนี้ถือเป็นชนชั้นสอง

เขาผสมการตัดสินของเขา ลงไปในกระบวนการ เขาเริ่มบอกว่า คนที่ไม่ทำตามกระบวนการถือว่าผิด โดยที่ไม่ได้รอ Observe ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้กระบวนการมันไม่ถูกทำตามก่อน

เมื่อเราผสมสองอย่างนี้ลงไป จาก Process ธรรมดา ที่เป็นจากเดิมเป็นแค่ข้อตกลงระหว่างกันที่ทำให้คนกลุ่มนึงทำงานร่วมกันง่ายขึ้น ก็สามารถกลายพันธุ์กลายเป็นขัดขวางการทำงานเสียได้ง่ายๆ

และผมคิดว่า นั่นเป็นที่มาของ Painful Process ทั้งหมดในโลก

Like what you read? Give Chris a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.