ผมว่าทางแก้ปัญหาที่ดีกว่าคือการบอก commitment ไปเลยครับ ไม่เสียเวลา communicate, educate คนด้วย…
Tino Thamjarat
1

ผมพบว่าการบอกสองตัวเลข (หลังจากทำจริง) มีข้อดีที่ชัดที่สุดเลย คือ เวลาที่งานเสร็จเร็วกว่า deadline อีกฝั่งไม่คิดว่าผมกั๊กเวลาครับ

หลายๆ ครั้งผมเสร็จก่อน deadline เยอะ ก็ขึ้น production ได้เลย ไม่ต้องกังวลละว่าเห้ยเราขอ deadline ไปตั้ง 5 วัน ทำจริงวันเดียวเสร็จ ต้องกั๊กงานไว้กับตัวก่อน เดี๋ยวหาว่าเราหัวหมอ อันนี้เราเคลียร์เลยว่าเราไม่หัวหมอ เราตั้งใจวาง deadline เอาชัวร์

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.