KAPANIŞ
Nemotica
11

Ben de son birkaç birşey vardır diye çıkmam salondan.Sanki parasını verdim de tamamını kullanıyım hissi gibi.Çekirdek alırsın da dibini görmeden uyuyamazsın gibi işde.

Lakin benim varoluşsal çıkmazlarıma çare olamadı bu yazı.

Kolay gelsin.

Like what you read? Give Karl Marx Horkheimer a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.