Prof.Dr. Vamık VOLKAN ile PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

CİSED
CİSED
May 3, 2016 · 2 min read
Prof.Dr. Vamık VOLKAN

Kayıt: http://www.cised.org.tr/vamikvolkan/

DAVET MEKTUBU

Değerli Meslektaşlarımız,

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) olarak organize ettiğimiz 8–9 Ekim 2016 tarihleri arasında ANKARA’da LİMAK AMBASSADORE OTEL’de düzenlenecek olan PROF. DR. VAMIK VOLKAN İLE PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ’nin bu yıl ki teması “PSİKANALİTİK TEDAVİNİN ŞİFRELERİ, VAKA ANALİZLERİ VE PSİKOTERAPÖTİK BECERİLER” olarak belirlenmiştir. Eğitimimiz için seçilen bu tema, psikanalitik psikoterapi yapma becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Uzun konferans bölümleri vetartışma bölümlerimiz ile nitelikli bir program oluşturacağımıza inancımız tamdır.

“Terapötik Ortam”, “Psikoterapinin Başlangıcındaki Fanteziler ve Engeller”, “Neyi Tedavi Edeceğim — Başlangıç Soruları ve Formülasyonun Yapılması”, Psikoterapinin Başlangıcındaki Terapötik İletişim”, “Freud’un Dirençler Listesi ve Freud’un Dirençler Listesinin Güncellenmesi”, “Yorumların Yapılması”, “İki Kişinin Bir Odada Aylarca Buluşması”, “Terapötik Oyun: Bırak Işık Girsin”, “Başından Sonuna Kadar Psikanalitik Süreç — Ölmüş Olan Annenin Yeniden Canlandırılması ve Kompulsif Mastürbasyon”, “Başından Sonuna Kadar Psikanalitik Süreç — Çekici Bir Kadının Analizi”, “Başından Sonuna Kadar Psikanalitik Süreç — Kılıç Dövüşü”, gibi birçok konunun ele alınacağı eğitimimiz psikoterapi yapan veya yapmaya yeni başlamış birçok terapist için “oldukça kolay anlaşılan ve uygulanabilen psikoterapotik beceri tekniklerini öğretmek” için sizleri bekliyor.

Bu eğitime katılacak herkesin öğrenebilmesi, psikoloji, psikiyatri, psikoterapi, psikanaliz ve psikoloji bilimindeki yenilikleri izleyebilmesi, alanında uzman olan bilim insanlarıyla tanışması ve meslektaşlarımızın fikir alışverişinde bulunmaları için gerekli olan bilimsel ortamı ve Prof. Dr. Vamık VOLKAN ile akşam yemeği yeme, kitap imzalatma, sohbet etme gibi sosyal programı hazırlamaktan büyük onur duyacağız.

Tüm psikoterapistleri, psikiyatristleri, psikologları, psikolojik danışmanları, diğer ruh sağlığı profesyonellerini ve ilişkili diğer disiplinlerdeki hekimleri eğitimimizde buluşmaya davet ediyoruz.

Dostluk, sevgi ve saygılarımızla.

CİSED Başkanı
Psikoterapist
Cem KEÇE

CİSED

Written by

CİSED

http://www.cised.org.tr/sayfa3.html http://www.facebook.com/cinselsaglik

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade