Google SEO Hizmeti veren Firmalar

Hüseyin YILMAZ
Feb 10 · 1 min read

Şimdi burada ne söylesek boş. Bence SEO firmaları seçerken en dikkat edilmesi gereken nokta ne kadar güvenli olduğudur. Bir kişi yada firma sizlere güven vermiyorsa lütfen hemen telefonu kapatın ve sonraki kişiyi arayın. Böylelikle zaman tasarrufu sağlamış olursunuz.

Doğru firmayı yada kişiyi bulmak zor değil. siz ne istediğiniz bilin yeter. Örneğin sitenize bölgesel bir SEO mu yoksa lokal SEO yerine Ülke çapında bir SEO çalışması mı yapmak gerekir bunu bir analiz edin. Eğer ihtiyacınız yok ise ufak bir çalışma işinizi görüyorsa kesinlikle bölgesel çalışmak daha avantajlı olacaktır. Adana bölgesine hizmet veren biri iseniz sizin İstanbul'da yada izmit’te arama sonuçlarından olmanız kadar saçma bir durum yok.

Google zaten bunun gibi durumları analiz ederek belirli bir süre sonra sizi sadece olmanız gereken noktada çıkartıyor.

SEO Hizmeti veren Firmalar

Bu listenin en başına takibi kendi sitemi yazacağım.

https://yilmaz.tc/seo/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade