Do, probable mi ekuzu Medium por skribi en Esperanto.
dmych
94

Saluton! Mi ŝategus legi viajn artikolojn verkitajn en Esperanto. Medium estas bonega retejo por verkistoj kaj ĵurnalistoj, ĉie en la mondo, kaj multaj esperantistoj jam uzas ĝin ( https://medium.com/tag/esperanto/latest ).
Mi esperas iam eldoni miajn proprajn artikolojn, kiam mi havos iun bonan por skribi pri :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.