entä jos

entä jos kirjoittaisin

entä jos kirjoittaisin janne saarikivestä

entä jos kirjoittaisin vastineen janne saarikiven kirjoituksiin

entä jos liittyisin siihen kirjallisuuden suuntaukseen joka kirjoittaa vastineita janne saarikiven kirjoituksiin

se on tärkeä koulukunta

entä jos avaisin oven

jonka takaa alkaa liukumäki

jonka alapäässä on meri pieniä janne saarikiviä

entä jos liukuisin siitä ja uisin siinä meressä

entä jos janne saarikivi olisi ollut hiljaa ja minä voisin kirjoittaa jostain muusta

ja muutkin voisivat kirjoittaa jostain muusta

ehkä joku muu sitten olisi kirjoittanut niistä asioista joista janne saarikivi yrittää kirjoittaa

ja me kirjoittaisimme vastineita heille

ja me kävisimme diskurssia

entä jos kirjoittaisin…

Camille Auer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store