Vi måste agera eller bli omsprungna!
SpotifySE
60653

Historien visar att det är lönlöst att vända sig till politiker då ingen politiker någonsin har byggt lägenheter, skapat jobb eller utbildat unga.

Istället för att krypa för dagens politiker som inte bryr sig borde folket vända sig till alternativa partier.

Like what you read? Give Clint Dyning a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.