Mirkan
Mirkan
Feb 14 · 1 min read

Merhaba, bu paketi kullanmayalı epey zaman oldu ve başıma böyle birşey gelmedi. Derleme aşamasında herhangi bir mesaj görüyor musunuz? Pub.dev üzerinde çeşitli adımlar var, onları da kontrol etmenizi öneririm. Olmazsa paketin github adresinden issue açabilirsiniz.

Mirkan

Written by

Mirkan

İzmir’den Flutter mühendisiyim. Stackoverflow’da Flutter sorularını cevaplamayı seviyorum.

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade