ВИСТАВКА НАЙКРАЩИХ ФОТОГРАФІЙ ПРИРОДНИЧИХ ТА ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНИ

Херсонська централізована бібліотечна система є традиційним майданчиком для діяльності Вікіспільноти Херсонщини. І великою честю є вже вдруге приймати виставку фотографій-переможців конкурсів Української Вікіпедії «Вікі любить Землю» та «Вікі любить пам’ятки».

Image for post
Image for post

Для херсонських вікіпедистів та херсонських бібліотекарів особливо важливим є те, що працівник Херсонської централізованої бібліотечної системи Ольга Нестеренко є також членом правління громадської організації “Вікімедіа Україна” та членом організаційного комітету конкурсу “Вікі любить Землю”.

Image for post
Image for post

Відкриття виставки відбулося в Центральній бібліотеці ім. Лесі Українки 3 травня, вона працюватиме тут до 17 травня включно.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

На виставці представлено 21 фото, що перемогли у всеукраїнських частинах всесвітніх вікі-конкурсів минулого року. Серед них — і художня світлина з Джарилгача, що гідно представляє наш край серед інших визначних місць України.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Виставка є для херсонців можливістю не лише насолодитися краєвидами України, але й нагодою долучитися до цьогорічних конкурсів Української Вікіпедії: конкурс «» триває протягом травня, а «» відбудеться у вересні (за посиланнями в назвах можна дізнатися більше).

Image for post
Image for post

Зі свого боку Херсонська централізована бібліотечна система сподівається, що експонування виставки стане доброю щорічною традицією і херсонці матимуть змогу дедалі більше дізнаватися завдяки її світлинам про мальовничі куточки нашої країни.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

А херсонців запрошуємо відвідати виставку протягом її перебування у нашому місті. Центральна бібліотека ім. Лесі Українки, де виставка експонується, знаходиться за адресою вул. Потьомкінська, 97 (неподалік від площі Ганнібала).

Херсонська ЦБС

Written by

Херсонська централізована бібліотечна система (у підпорядкуванні Управління культури Херсонської міської ради) охоплює 34 бібліотеки. Працюємо для громади!

Херсонська ЦБС

Written by

Херсонська централізована бібліотечна система (у підпорядкуванні Управління культури Херсонської міської ради) охоплює 34 бібліотеки. Працюємо для громади!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store