มือใหม่ เชิญทางนี้ รวมลิงก์เรียนแบบเรียงลำดับการเรียนรู้สู่การเป็น Web Programmer

สำหรับคนอยากเป็น Web Programmer นะครับ และไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ผมเรียงลำดับการศึกษาให้เลยแล้วกันนะ ยึดกับคอร์สใน www.codingthailand.com ตามนี้

 1. ศึกษาภาษา HTML5
  http://goo.gl/fqRHLg
 2. ศึกษา CSS3
  http://goo.gl/D25b59
 3. ติดตั้งโปรแกรมจำลอง Server เพื่อเตรียมศึกษา SQL และ PHP
  http://goo.gl/KsyubF (เลือกมา 1 โปรแกรมนะ แนะนำ XAMPP ครับ)
 4. ศึกษา ภาษา JavaScript
  http://goo.gl/uBcVDo
 5. ศึกษา jQuery (ยังไม่ครบครับ อยู่ระหว่างการจัดทำ)
  http://goo.gl/ncUkbC
 6. ศึกษา SQL และ MySQL
  http://goo.gl/kzzl7R
 7. ศึกษา PHP Basic
  http://goo.gl/LcLVEb
 8. ศึกษา PHP&MySQL
  http://goo.gl/0s67Aj
 9. เขียน PHP ติดต่อกับ mysql และฐานข้อมูลอื่นๆด้วย PHP PDO
  http://goo.gl/UfC9Zq
 10. ศึกษา และลองเขียน PHP Workshop
  http://goo.gl/3VQ0UH
Like what you read? Give Akenarin Komkoon a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.