❝Ripple, Kovid-19 Salgınıyla Mücadele İçin Bağış Yapıyor❞

Coinkolik
Coinkolik
Mar 26 · 1 min read

Ripple, uzaktan çalışmaya geçtikten sonra koronavirüs (kovid-19) pandemisine karşı savaşmak için 200 bin dolar bağışta bulunuyor. Ripple, koronavirüs salgınıyla mücadele eden şirketler listesine girdi. Blockchain devi, San Francisco merkezli kâr amacı gütmeyen Tipping Point Community ve Silikon Vadisi Topluluğu Vakfı’na 200.000 dolar bağışla ilgili bir açıklama yaptı.

https://twitter.com/Ripple/status/1242918898640367616?s=20

Bugün bildirdiği gibi, Ripple, dünya çapında 470.000'den fazla onaylanmış vakaya sahip olan koronavirüsün yayılmasını azaltmak için uzaktan çalışma eğiliminin bir parçası oldu. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, şirketin ekibinin refahına öncelik verdiğini açıkça belirtti. Bununla birlikte, Ripple bu zor zamanlarda müşterilerine destek olmaya devam ediyor. Dünya ekonomileri virüsle savaşmak için temelde tek tek kapanırken, Garlinghouse’a göre dünya çapında para transferine büyük bir ihtiyaç var.

Daha Hayırsever Çabalar

12 Mart’ta İtalyan Kızıl Haçı, hastalıkla mücadele etmek için bir Bitcoin bağış toplama kampanyası başlattı. Yazının yazıldığı sırada, 21 bin dolardan fazla para toplamayı başardı ve bu da başlangıçtaki 10 bin dolarlık hedefinin önemli ölçüde aşıldığını gösteriyor.

Kaynak: https://www.coinkolik.com/ripple-kovid-19-salginiyla-mucadele-icin-bagis-yapiyor/

Coinkolik

Written by

Coinkolik

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Kripto Para Haber Sitesi: Coinkolik.com #Bitcoin #KriptoPara

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade