❝Uzman: Altcoin Sezonunu Unutun, Bitcoin (BTC) Hakimiyeti %90'ın Üzerine Çıkacak❞

Coinkolik
Coinkolik
Mar 26 · 1 min read

Melek yatırımcı ve Messari kripto para birimleri araştırma ekibinin Ürün Direktörü Qiao Wang, devam eden piyasa düşüşünün sona ermesinden sonra Bitcoin (BTC) hakimiyetinde benzeri görülmemiş bir artış öngördü.

Bitcoin (BTC) Yeni Bir USD

Wang’a göre, Bitcoin, altcoin’ler tarafından değer, fayda veya talep açısından sorgulanamaz. Kendini bir Bitcoin (BTC) maksimalist olarak görmese de Wang, kripto kralının devam eden piyasa depresyonunun sonunda hakimiyetini %90'a çıkarmak için yeterli güce sahip olduğundan emin gözüküyor.

Qiao Wang, altcoin’lerle karşılaştırıldığında Bitcoin’i, ABD Doları’na benzetiyor. Ayrıca, Bitcoin’in (BTC) üstünlüğü, arzının madenciler tarafından keyfi olarak ayarlanamaması nedeniyle daha da ezicidir. Son olarak Fed’in trilyonlarca dolar basması, Bitcoin hakimiyetinin daha da yükseleceğine ima ediyor.

Altcoin Sezonu Yok

Bay Wang, kriz günlerinde altcoin’leri kullanmak için herhangi bir ekonomik teşvik görmediğini vurguladı ve geçmişte, altcoin talebinin gelecekteki fayda için spekülasyonla güçlendirildiğini itiraf etti. Wang’a göre spekülasyon bittikten sonra stablecoin’ler dışında kalan altcoin’ler piyasadan sadece %10’luk bir pay alacak.

Yazım zamanında Bitcoin (BTC) hakimiyeti (Bitcoin’in piyasa değeri ile kripto para piyasalarının geri kalanı arasındaki oran) yaklaşık %65,9'dur.

Kaynak: https://www.coinkolik.com/uzman-altcoin-sezonunu-unutun-bitcoin-btc-hakimiyeti-yuzde-90-uzerine-cikacak/

Coinkolik

Written by

Coinkolik

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Kripto Para Haber Sitesi: Coinkolik.com #Bitcoin #KriptoPara

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade