❝Vitalik Buterin: ETH ve BTC Arasında Köprü İnşa Edilmesi Gerekiyor❞

Coinkolik
Coinkolik
Mar 26 · 1 min read

Mevcut koşullarda kullanıcıların ellerindeki Bitcoin’leri (BTC) Ethereum’a (ETH) dönüştürmek için üçüncü taraf borsaları kullanmaları gerekiyor. Ethereum yaratıcısı Vitalik Buterin ise önde gelen kripto varlıkların kendi aralarında değişimini kolaylaştıracak bir çözüm önerisinde bulundu.

Buterin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, kullanıcıların Bitcoin’i doğrudan Ethereum’a çevirebilmeleri, güvenilir ve merkeziyetsiz bir değişim sistemi kurmak için DeX üzerinden bir köprü kurmayı önerdi. Paylaşımında ayrıca en büyük iki kripto varlık arasında doğrudan değişim olmamasını utanç verici olarak adlandırdı.

Buterin, kurulması önerilen merkeziyetsiz borsanın ayrıca Ethereum tabanlı diğer para birimleri (token’lar) arasında da otomatik değişimin yapılabilmesine olanak sağlamasının gerekliliğine değindi. Diğer borsaların aksine bu sistem sipariş oluşturarak değil anlık olarak değişim yapabilmenin önünü açacak.

Buterin, ayrıca ETH ve diğer kripto para ekosistemleri arasında da doğrudan geçişleri sağlamak için DeX köprülerinin kurulmasının gerektiğini ve bu konunun geliştirilmesi için ZCash’in arkasında ekip ile de bağlantıya geçtiğini belirtti.

Kaynak: https://www.coinkolik.com/vitalik-buterin-eth-ve-btc-arasinda-kopru-insa-edilmesi-gerekiyor/

Coinkolik

Written by

Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Kripto Para Haber Sitesi: Coinkolik.com #Bitcoin #KriptoPara

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade