כיצד בונים אמון עם עובדים?
Etti Gazit
411

אתי זכורה לי כאחת ממנהלות משאבי האנוש היותר מוצלחות שיצא לי לעבוד איתן. 
לאחר קריאת הכתבה אפשר להבין גם למה :) 
ישר כח!

Like what you read? Give Ayal Avisar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.