Google Classroom. Створюємо курс та запрошуємо учнів

Yaroslav Kravchenko
Mar 25 · 2 min read

Для того, щоб створити новий курс у сервісі Google Classroom необхідно:

  1. Зайти до свого облікового запису Google
  2. У правому верхньому кутку натиснути на “Додатки Google”
  3. Обрати “Classroom”

Потрапляємо на стартову сторінку сервісу:

4. Натиснути на “Додати новий курс”(плюс у верхньому правому куту)

5. Обрати “Створити курс“

Натисніть “Мені все зрозуміло…” та “Продовжити”

6. У вікні “Створити курс” введіть назву курсу та натисніть “Створити”

Курс створено. Перед нами — його стартова сторнка

Тепер необхідно додати студентів до курсу.

  1. Переходимо на вкладку “Користувачі”(вгорі над картинкою)

2. Натискаємо на “Запросити студентів”(кнопка справа від <Учащиеся>)

3. Вводимо електронні адреси студентів, яких потрібно додати до курсу та натискаємо “Запросити”

Важливо: у студентів має обов’язково бути обліковий запис Google

Після того як студенти приєднаються до курсу, вони з’являться у списку “Студенти”.

Інструкцію завершено.

У наступних статтях розглянемо створення домашніх завдань, перевірку та оцінку завдань, а також роботу з сервісом Google Calendar.

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade