הכל על קורא כרטיסים חכמים

אנו פוגשים אותם יותר ויותר והסיבה לכך נעוצה ביתרונות הרבים שלהם. הארנק שלכם בוודאי גם מלא בכרטיסים ומלבד כרטיסי האשראי ותעודת הזהות או הרישיון, יש לכם גם כרטיסי חבר בכל מיני חנויות, בסופר מרקטים ואולי גם כרטיס שמכניס אתכם לעבודה. זה הזמן להכיר את קורא הכרטיסים החכמים ולהבין עד כמה הוא חיוני בימינו.

כיצד פועל קורא כרטיסים חכמים?

קורא כרטיסים חכמים מגנטי הוא מתקן די קטן שיכול להיות בגודל של מדפסת ואפילו קטן ממנו. קורא הכרטיסים הוא אינו מדפסת כרטיסים כאשר לרוב מדפסת הכרטיסים והקורא יהיו שני מתקנים שונים, מטבע הדברים לפי השימוש בהם. מדפסת כרטיסים מדפיסה את הכרטיס עם עיצוב אישי וכמובן פס מגנטי, שזהו למעשה כל הסוד שלו. בעזרת הפס המגנטי אפשר להעביר את הכרטיס ובכך להעביר נתונים, לאשר הרשאות מסוימות, בין אם מדובר על כניסה למערכת מחשב מסוימת או פתיחה פיזית של דלתות.

מי משתמש בקורא כרטיסים חכמים?

· אחד השימושים הבסיסיים ביותר של קורא כרטיסים חכמים הוא למעשה מסוף כרטיסי האשראי. כמעט בכל עסק בישראל באחוזים ניכרים, יש כיום מסוף להעברת אשראי אחד לפחות. כולנו מסתובבים עם כרטיס האשראי והיכולת של קורא הכרטיסים לקרוא את הנתונים ולאשר עסקאות שינתה את העולם לחלוטין ואין צורך להכביר במלים בעניין זה.

· שימוש נפוץ נוסף שתופס תאוצה בשנים האחרונות הוא בקרב מועדון לקוחות. אם אתם רוצים ליצור מועדון לקוחות לעסק שלכם אתם צריכים שתהיה לכם מדפסת וקורא כרטיסים חכמים, וכך תוכלו לספק ללקוחות שלכם הנחות.

קורא כרטיסים לבקרת כניסה והרשאות

קורא כרטיסים חכמים יכול להיות מעולה גם למקומות עבודה. בקרת הכניסה באמצעות קורא כרטיסים שיותקן בכניסה למקום העבודה יכול להיות מועיל כדי להבין טוב יותר ובדיוק רב יותר מתי העובדים הגיעו לעבודה ומי בכלל הגיע. כך למעשה העסק, המפעל או המשרד יכולים לקבל מושג טוב יותר על מצבת כוח האדם שנמצאת במקום בכל רגע נתון וגם שכר מדויק יותר. יחד עם זאת, ניתן לאפשר הרשאה למקומות מסוימים רק לחלק מהעובדים, וזה יתרון גדול מאוד שהכרחי בימינו.

המאמר הכל על קורא כרטיסים חכמים פורסם לראשונה בבלוג

from i-cguard.tumblr — Feed

https://i-cguard.tumblr.com/post/176436049914/%D7%94%D7%9B%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9D

קומפיוטרגרד

Written by

כרטיסים, תגי זיהוי ושירותים משלימים מזמינים מקומפיוטרגרד! החברה המובילה לייצור כרטיסי פלסטיק, ופתרונות זיהוי לחברות, מפעלים ועוד, http://cguard.co.il/

קומפיוטרגרד

Written by

כרטיסים, תגי זיהוי ושירותים משלימים מזמינים מקומפיוטרגרד! החברה המובילה לייצור כרטיסי פלסטיק, ופתרונות זיהוי לחברות, מפעלים ועוד, http://cguard.co.il/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store