ကၽြန္ေတာ္တို႕ COMQUAS မွ http://www.bellabeastar.com အတြက္ တာဝန္ယူ ေရးဆြဲ ေပးခဲ့ပါတယ္။ website ရဲ႕ အဓိက ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ Machine Learning ထည့္သြင္းထားပါသည္။ သာမာန္ user အေနျဖင့္ ေျပာရင္ AI ထည့္ထားတယ္လို႕ ဆိုႏိုင္ေပမယ့္ Machine Learning အဆင့္အထိပဲ ပါဝင္ထားပါတယ္။

ဘယ္လို website မ်ဳိးလဲ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေလးကေတာ့ ရိုးရိုး ရွင္းရွင္းပါပဲ။

၁။ ဓာတ္ပံုရိုက္မယ္။

၂။ သူနဲ႕ တူညီသည့္ color ကို ထုတ္ျပမယ္။

၃။ အဲဒီ color ရိွသည့္ မင္းသမီးတစ္ေယာက္ ကို ထုတ္ျပမယ္။

၄။ သံုးသင့္သည့္ ပစၥည္းေတြ ထုတ္ျပမယ္။

you will work with awesome developers and will learn new experience

COMQUAS ဟာ clients မ်ားအတြက္ products မ်ားကို ဖန္တီးေပးေနေသာ mobile app development company တစ္ခုပါ။ အဓိကအားျဖင့္ iOS, Android app မ်ားကို ဖန္တီး ေရးဆြဲပါတယ္။ ယခု COMQUAS မွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ရာထူးမ်ား ရွာေဖြေနပါသည္။

💼 Project Manager (Software)

လုပ္ေဆာင္ရမွာေတြကေတာ့

  • လက္ရိွ clients မ်ားအတြက္ ဖန္တီးေပးေနသည့္ project မ်ားကို manage လုပ္ေပးဖို႕လိုပါတယ္။
  • Project တစ္ခု မစ ခင္မွာ plan, mockup , user requirement စသည္တုိ႕ကို ေဆာင္ရြက္ ေပးဖို႕ လိုပါတယ္။
  • Agile Development ကို နားလည္ျပီး Development Team နဲ႕ အတူတူ လက္တြဲ လုပ္ႏိုင္ဖို႕လိုတယ္။

လိုအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့

  • Computer ႏွင့္ ဘြဲ႕ရထားဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။
  • English လို ေရးႏိုင္ေျပာႏိုင္ ဖို႕ လိုအပ္သည္။
  • Development Team ႏွင့္ အတူတူ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရိွရမည္။

🛠 PHP Web Developer (Mid level)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store