Привіт! загалом непогано.
Roman Lyasota
1

Роман, спасибі за відгук, важко не погодитись, було багато варіантів на тарифи і це останнє рішення, яке найбільше імпонує. Бачимо що це дійсно можна покращити…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.