Cùng tìm hiểu khái quát về công ty TNHH 2 thành viên là gì, Từ đó giúp bạn cân nhắc loại hình doanh nghiệp phù hợp trước khi thành lập công ty

Xem chi tiết Các bước thành lập công ty tnhh 2 thành viên từ A đến Z :

https://dichvuthanhlap.com/cong-ty-tnhh-2-thanh-vien.html

gồm 2 phần điều kiện thành lập công ty tnhh 2 thành viên và hồ sơ thành lập gồm những gì?

Khái niệm và đặc điểm chung của công ty TNHH 2 thành viên

1. Khái niệm

Luật Doanh nghiệp không có định nghĩa cụ thể về loại hình…


Thành lập công ty trọn gói chỉ với chi phí cực thấp. Khách hàng chỉ cần cung cấp CMND sao y không quá 3 tháng, mọi thủ tục còn lại đã có chúng tôi lo.

Cam kết: 3 ngày có giấy phép, 2 ngày có con dấu

Luôn có nhân viên đi cùng và hỗ trợ tận tình cho khách hàng

Khách hàng không phải thêm bất kỳ một khoản chi phí nào

Nếu có bất kỳ vướng mắc gì về việc thành lập doanh nghiệp hoặc về các vấn đề khác xin hãy liên lạc với chúng tôi để…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store