For en utvikler i SpareBank 1 Utvikling er hver torsdag dedikert til fag. Vi kaller det enkelt og greit Fagdag. Denne dagen brukes til å ta kurs, teste ut nye teknologier, lage helt nye løsninger eller gjøre forbedringer på felles kode.

Vi ønsker å dele det vi jobber med. Derfor bruker vi også Fagdagen til å lage artikler som denne, og til å forberede foredrag.

Som utvikler i SpareBank 1 er du medlem av et kryssfunksjonelt team. Organisatorisk og faglig er du en del av Utvikleravdelingen. Utviklere, testere og designere jobber sammen i de tverrfaglige teamene, men hver torsdag forlater utviklerne teamet sitt. …


Innovasjon kommer ikke av seg selv. Legger man til rette for innovasjon gjennom tilgang og verktøy, så kan mye skje. Her er historien om hvordan et Linuxbasert utviklingsmiljø har vært med på å skape viktige endringer hos SpareBank 1

Ingen liker repetitive manuelle oppgaver. …

About

Stian Conradsen

Utvikler hos SpareBank 1 Utvikling. Glad i koding og menneskene som koder koden.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store