Μια ωραία frontend ιστορία
Thanos Papavasiliou
282

Καλά τα λες!

Αρκεί και οι πελάτες σου εν Ελλάδι να είναι το ίδιο loyal στις “υποχρώσεις” σου όπως εσύ.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.