Sign in

Nhàn Trần hasn't written any stories yet.

Nhàn Trần

Dịch vụ cho thuê máy photocopy Ricoh — Toshiba, đã bao gồm: Miễn Phí ( Mực, Vật tư, Sửa chữa, Bảo trì, Vận chuyển, Lắp đặt tận nơi…).https://copier-vn.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store