Image for post
Image for post

Elke dag werken wij samen met ambitieuze campaigners die met hun project willen bijdragen aan het behalen van de SDG’s. Voor een goede uitkomst van jouw project is het belangrijk dat jij de bedoeling van jouw project zo goed mogelijk overbrengt. Door te letten op het frame wat je gebruikt zorg je ervoor dat jouw campagnetekst net zo positief is als jouw bedoeling met het project. Wij helpen je hier graag bij!

Over Frames

Een frame is een samenhangend verhaal met betrekking tot een bepaald thema. Het bepaalt hoe jij jouw project beschrijft. …


Image for post
Image for post

Op 1%Club worden alle campagnes gekoppeld aan de SDG(‘s) waar zij aan bijdragen. Op deze manier willen wij zichtbaar maken dat (kleinschalige) projecten bijdragen aan grote doelen. In deze blog leggen we uit waarom het voor jou interessant is om de SDG’s zelf ook te benoemen in jouw campagnetekst en jouw verdere campagneactiviteiten en hoe je dat kunt doen.

Het belang van de SDG’s

1%Club werkt dagelijks met ambitieuze mensen die met hun project willen bijdragen aan een betere wereld. Stuk voor stuk hebben deze mensen het vertrouwen dat verbetering en vooruitgang mogelijk is. Zij weten dat we met elkaar maar 1 aarde delen en dat we er goed voor moeten zorgen. We zouden bijna vergeten dat niet iedereen er op deze manier in staat. Uit onderzoek blijkt telkens weer dat het wereldbeeld van de gemiddelde Nederlander en Vlaming behoorlijk negatief is. Veel mensen denken dat het nog steeds heel slecht gaat met de wereld en zeker met de ‘derde wereld’. Ze denken dat er meer en meer mensen zijn die lijden aan honger, ziekte en gebrek, dat er maar bar weinig verbeterd is. Door dat negatieve wereldbeeld verliezen mensen hoop, en geloven ze niet meer dat we samen daadwerkelijk verandering tot stand kunnen brengen, en al hebben gebracht. Zonder besef van vooruitgang sluiten mensen zich af voor de wereld en zijn ze niet meer bereid iets bij te dragen aan verdere vooruitgang in de toekomst.


Image for post
Image for post

Op 1%Club melden zich dagelijks mensen met goede ideeën om bij te dragen aan het behalen van de SDG’s. Het is onze missie om deze mensen zo goed mogelijk te ondersteunen in het realiseren van hun dromen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich herkent in onze campagnes. Daarom kijken we altijd naar de beoogde impact die een campagne maakt, maar ook naar de uitleg en formulering in een campagnetekst; wordt er voor of mét de doelgroep gewerkt? Komen mensen uit de doelgroep aan het woord over het belang van dit project? Voelt iedereen zich prettig bij de tekst? We zien dat campaigners soms nog moeite hebben om dit scherp onder woorden te brengen en daarmee onbedoeld een stereotype bevestigen of een simplistisch beeld geven van een probleem. En dat terwijl er in de campagneteksten een enorm potentieel schuilt om de wereld om hen heen een genuanceerd en hoopvol beeld te geven over het verbeteren van de wereld!


Image for post
Image for post

1%Club wil graag laten zien dat positieve veranderingen in de wereld echt mogelijk zijn en dat onze campagnes daaraan bijdragen. Daarom doen we mee aan het Europese programma Frame Voice Report. Doel van dit programma is om de kennis van en de betrokkenheid bij de duurzame ontwikkelingsdoelen onder EU-burgers te vergroten. We zijn ons er sterk van bewust dat taalgebruik daarin een grote rol speelt en daarom kijken we de aankomende tijd kritisch naar ons eigen taalgebruik en dat van onze campaigners. Een project kan immers op meerdere manieren beschreven worden en keuzes daarin zullen bepalen hoe mensen het project zien: werk je samen met partners in Kenia om een situatie te verbeteren? (hier ontstaat een beeld van vooruitgang en hoop) Of red je hulpeloze mensen omdat ze het niet zonder jou kunnen? (hier lijkt het eerder alsof het zonder onze hulp nooit wat zal worden). Dit lijkt een flauw voorbeeld maar in de praktijk zien we het toch nog regelmatig misgaan. En we willen eerlijk zijn; het ís ook makkelijk om te vervallen in stereotypes en het zou zomaar kunnen dat onze eigen communicatie ook niet altijd netjes is geweest. …


It’s awesome when the local paper writes about your initiative or you can talk about it on local radio or television. These things sometimes fall in your lap, but usually you have to actively approach the press yourself. This can be challenging, because you need to get your press release selected. It’s import to think how newsworthy your project is. In this article we provide you with tips on writing a good press release and how to offer it to the right editors.

Image for post
Image for post

Step 1: Writing the press release

What makes your project and you crowdfunding campaign newsworthy? What do people say about your project in a bar? This will be the main message of your press release. …


Original rewards make it more fun to contribute to the project. A symbolic thank you, an invitation to an opening or a product are ways to involve supporters in your project. And rewards make it likely more people will donate or will donate more. That’s kind of important! Be creative and step in your audience’s shoes: where would you like to spend money? Think of five to seven different rewards for amounts from €10 to €500. We’ll give you some tips you can use in your campaign.

Image for post
Image for post

Three reasons to use awards

Original and appealing rewards are the key difference between a traditional fundraiser and a successful crowdfunding campaign. …


Convincing people that your project needs to be realized is the essence of crowdfunding. It all starts with a good pitch: a short text that explains quickly which problem you will solve, why it’s important and what you need to realize it. You’ll use this pitch in your video, it’s also the basis of your campaign page and it’s the starting point when approaching the people around you. You can then elaborate using your campaign text, so you can tell more about who you are and why you are setting up this project.

In this article we’ll give you tips on how to write a good text and a good pitch. …


Crowdfunding is fun, exciting and delivers a huge kick when you achieve your target amount together. Crowdfunding enables driven idealists and enthusiasts to realize their own great ideas, without having to wait for those funding providers to come through. Crowdfunding also takes time and energy. And, compared to applying for grants and subsidies, it’s not exactly the most time-efficient way of raising money. But crowdfunding gives you so much more! Money aside, crowdfunding is first of all a powerful campaign tool that enables you to build an actively involved community, improve your awareness or help gain influence.

Curious how you can achieve this? Then read on.


Hoe leuk is het als de lokale krant een stukje schrijft over jullie initiatief of als je op de radio of lokale televisie iets mag vertellen. Soms komt dit op je pad, maar in de meeste gevallen moet je zelf actief de pers benaderen. Iets wat best moeilijk kan zijn, want hoe zorg je ervoor dat jouw persbericht wordt geselecteerd? Belangrijk is dat je bedenkt wat de nieuwswaarde van je project is. In dit artikel geven we jou tips voor het schrijven van een goed persbericht en hoe je dit bericht kunt aanbieden bij een geschikte redactie.

Image for post
Image for post

Stap 1: Het schrijven van een persbericht

Wat maakt jouw project en je crowdfundingcampagne nieuwswaardig? Wat vertellen mensen in de kroeg over jouw project? Dit wordt de hoofdboodschap van je persbericht. Doe dit in maximaal 300 woorden. …


Mensen ervan overtuigen dat jouw project gerealiseerd moet worden is de essentie van crowdfunden. Dit begint met een goede pitch: een korte tekst waarmee je iemand snel kunt vertellen welk probleem jij oplost, waarom dat belangrijk is en wat je daarvoor nodig hebt. Deze tekst gebruik je in je filmpje, vormt de basis van je campagnepagina en is het uitgangspunt voor hoe je mensen in de buurt aanspreekt. In jouw campagnetekst kun je dit verder toelichten. Hier vertel je meer over wie jij bent en waarom jij dit project opzet. …

Corine Leunge

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store