Terveydelle haitallisia kemikaaleja yllättävissä paikoissa

CosmEthics
Oct 11, 2016 · 3 min read

CosmEthicsin työntekijät skannaavat jatkuvasti kosmetiikkavalikoimaa eri puoleilla Eurooppaa ja olemme havainneet kiellettyjä kemikaaleja yllättävissä paikoissa. Vaikka majoittuisi luksusluokan hotellissa tai ostaisi tuotteensa apteekista, ei kielletyiltä kemikaaleilta välttämättä välty. Tuotteen raaka-aineluettelo (INCI) kannattaa aina tarkistaa joko lukemalla se, tai käyttämällä apuna CosmEthics-applikaatiota.

1) Apteekit

CosmEthics on tutkinut eri maiden apteekkien hyllyjä havaiten kiellettyjä aineita apteekkikosmetiikassa. CosmEthicsin tuorein löydös on Bayerin Essex Plus -voide, joka sisältää vakavia silmävaurioita aiheuttavaa, EU:ssa kiellettyä, INCI-nimeltään DEA-cetyl phosphate-kemikaalia.

CosmEthics huomautti Bayeria Essex Plus -tuotteen koostumuksesta, jonka myötä voiteet vedettiin apteekkimyynnistä laajasti. Käyttäjiä tiedotettiin asiasta valmistajan sivustolla, mutta esimerkiksi Helsingin Erottajan apteekin hyllyn reuna kertoo tuotteen olevan “tukusta loppu”. Kuluttajalle ei ole myyntipisteissä kerrottu tuotteen sisältävän kiellettyä ja terveydelle haitallista raaka-ainetta, vaan annettu ennemminkin mielikuva tuotteen suosiosta.

CosmEthics suosittelee, että kuluttajat, joilla on kotonaan Essex Plus -voidetta, jättävät tuotteen käyttämättä sen sisältämän kielletyn DEA-cetyl phosphate-kemikaalin vuoksi.

2) Hotellikosmetiikka

Jopa kalliissa ja arvokkaissa hotelleissa saattaa olla hotellikosmetiikkaa, joka sisältää kiellettyjä kemikaaleja. Arvokkaat puitteet tai esimerkiksi ekologiseksi brändätty tuotepakkaus ei välttämättä vastaa sisältöä. CosmEthics havaitsi toukokussa Ranskassa kiellettyä PHMB:tä (Polyaminopropyl Biguanide) paitsi apteekeissa myytävissä tuotteissa, myös Relais & Chateaux-hotellin vartalovoiteessa.

PHMB on luokitukseltaan CMR-aine (carcinogenic, mutagenic, and/or reproductive toxicant), joka tarkoittaa syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja/tai lisääntymiselle vaarallisia kemikaaleja. Hotellikosmetiikan INCI kannattaa aina tarkistaa siinä missä kauppojenkin kosmetiikkatuotteiden tuoteselosteet.

3) Lentokone

CosmEthics on havainnut lentokoneissa jaettavissa kosteuspyyhkeissä kiellettyjä kemikaaleja. Esimerkiksi Finnair jakaa matkustajilleen Kiinassa valmistettuja kosteuspyyhkeitä, joiden raaka-aineena on niinikään käytetty kiellettyä, INCI-nimeltään Polyaminopropyl Biguanidea (PHMB). Kuluttajan haasteeksi muodostuu se, että Finnairin jakamassa tuotteessa on käytetty PHMB:n INCI-nimen sijaan aineen kemiallista nimeä, jonka käyttö kosmetiikkatuotteissa on kielletty. PHMB:n kemiallinen nimi on polyhexamethylene biguanide hydrochloride. Kosteuspyyhkeiden tuoteselosteessa aineen nimessä on lisäksi kirjoitusvirhe, jonka myötä on erityisen hankala yhdistää ainetta PHMB:ksi. Polyhexamethylene biguanide hydrochloride on kirjoitettu tuotteessa muotoon polyhexamethylene guaidine hydrochloride.

CosmEthics on ollut yhteydessä lentoyhtiöön asian tiimoilta.

    CosmEthics

    An app allowing You to scan and screen unwanted chemicals from beauty products - Bringing ethics to cosmetics - #Cosmethics

    Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
    Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
    Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade