Image for post
Image for post

De nieuwe vliegroute voor Counting Owl

Counting Owl
May 19, 2019 · 5 min read

“Waar blijft die langverwachte analytics functie?”
“Waarom is Instagram zo lastig om in te loggen”
“Om eerlijk te zijn demotiveert de app mij eigenlijk”

Sinds de dag dat wij Counting Owl lanceerde zijn we overspoelt door positieve reacties. We hebben samen een mooie app neer gezet en daar zijn we jullie enorm dankbaar voor. Waarom jullie? Omdat we deze app samen met de community hebben gemaakt. Heel veel functies zijn bedacht door onze eigen gebruikers.

Maar geen enkel succes kan bestaan zonder fouten te maken.

Ook bij ons zijn er daarom de afgelopen jaren foutjes doorheen geslopen waar we graag wat licht op willen schijnen. De afgelopen tijd hebben we (als Counting Owl team: Rino, Remco, Kasper, Jordy) namelijk niks van ons laten horen.

Daarom geven we in deze blogpost antwoord op de vragen die we het meeste krijgen van onze gebruikers. Blijf lezen als je wilt weten wat we de komende jaren gaan doen, dat staat aan het einde van deze blogpost (spoiler: het heeft te maken met groeien op social media).

“Waar blijft die langverwachte analytics functie?”

Toen ik (Rino) met het idee van Counting Owl begon, was het niks meer dan een side project. Een idee om de beste counter app te maken in Nederland. That was it. Ik plaatste een video op mijn YouTube kanaal met de vraag wie er wilde helpen met het opzetten van de app. Een paar mensen meldde zich aan en binnen een paar maanden lag de eerste versie van de app op tafel. We waren allemaal enorm blij en dat deelde we ook uitbundig op social media. Maar wat we ook heel blij deelden, waren onze ideeën voor nieuwe functionaliteiten in de app. In ons enthousiasme maakte we al een ontwerp en zette deze online zonder dat we eigenlijk wisten hoe lastig dit was om uit te voeren. Zo ook de Analytics functie die we zelfs al hebben gecommuniceerd op de Dutch YouTube Gathering.

Image for post
Image for post

Door dit gedrag is het een paar keer gebeurd dat we functies hebben gecommuniceerd waarvan we eigenlijk niet wisten hoe lastig ze waren om te maken. Hierdoor ging er veel meer tijd in zitten dan verwacht. En aangezien het nog steeds een side project van ons is (en we er dus maar een aantal uur per week aan kunnen besteden) hebben we niet altijd de verwachtingen kunnen vullen. Oops.

Wat hebben we hiervan geleerd?

Dat we nooit meer een functie communiceren voordat deze helemaal af is en 100% werkend is in onze app. Dat is dus ook 1 van de redenen dat we op de achtergrond hebben gewerkt aan een super sterke nieuwe versie van de app (lees meer onder aan).

“Waarom is Instagram zo lastig om in te loggen”

Een van de dingen waar je als counter app tegen aan kan lopen is de toegang tot data van andere apps. Counting Owl gebruikt namelijk de data van andere apps (zoals YouTube en Instagram) om de volgers aantallen naar voren te halen. Die bedrijven veranderen nog weleens hun regels, waardoor we een lange tijd een omweg hebben moeten bouwen om een normale Instagram login te bouwen.

Maar goed nieuws… We hebben sinds 2 weken weer goedkeuring gekregen voor de oude vertrouwde Instagram login. Hierdoor kun je (wanneer de nieuwe versie uit is) gewoon weer inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord (zonder die lastige omweg via Facebook).

“Om eerlijk te zijn demotiveert de app mij alleen maar”

Dit is een opmerking die ons recht in het hart raakte. Aan de ene kant zijn we enorm blij dat mensen die groeien op social media dit bij kunnen houden, maar de harde realiteit is dit: niet iedereen groeit op social media. Heel veel mensen staan stil of gaan zelfs achteruit. En er is niks rotter dan je Counting Owl app te openen en elke keer negatieve getallen bij je naam te zien staan. We zijn gaan begrijpen dat we jullie met de app (wanneer je groei niet positief is) eigenlijk alleen maar demotiveren i.p.v. motiveren, en dat is uiteraard niet wat wij willen.

Daarom … (tromgeroffel)

Gaan we de komende jaren onze aandacht focussen op het helpen van onze gebruikers om te groeien op social media.

Want laten we eerlijk zijn. Het bijhouden van je groei heeft ook weinig zin als je amper groeit toch? Ondertussen hebben wij namelijk een best groot netwerk aan influencers die alles weten over groeien op social media, geld verdienen op social media en meer. Hoe interessant zou het zijn als we daar tips over gingen delen?

Dat is dus ook precies wat we gaan doen de komende jaren. Dit zullen we gaan doen door op social media tips te delen, een blog te starten en cursussen aan te bieden. How cool is that?

Image for post
Image for post

Waarom zijn jullie nog niet internationaal gegaan?

Voor ons is het internationale publiek de volgende stap. Daarom hebben we de gehele app een restyling gegeven, hebben we alle code opnieuw geschreven (netter en in een nieuwe taal) en gaan we de marketing anders aanpakken (dus zoals hierboven beschreven, meer op groeien gericht). De internationale launch wordt dus onze grote comeback.

“Zo dat was een lang verhaal”

Echt heh! Maar nu weet je tenminste wel dat er op de achtergrond hard wordt gebouwd aan een versie van Counting Owl die alles gaat overstijgen wat we tot nu toe hebben gegaan.

Wij zijn enorm excited voor wat er aan gaat komen.

We hopen jullie ook.

Heel veel liefde van ons allemaal

Rino, Remco, Kasper en Jordy.
Team Counting Owl

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store