Hi havia gana i el cel amenaçava a Săpânța, per tant, segurament, era un bon moment per anar passant cap a l’hostal. Caminant direcció a la carretera, vam creuar per entre mig d’un grup de dones grans vestides amb les típiques robes negres d’aquesta part rural del nord de Romania. En deixar-les enrere, de la anònima massa es va separar i definir una de les figures, la qual va començar a seguir les nostres passes.

- Food? (menjar en anglès) -, ens va dir sense deixar de caminar.

Vam pensar que, segurament, tenia un restaurant o bé en coneixia l’amo, i que, potser, sí que era millor menjar quelcom en aquell moment, atès el difícil que és de vegades trobar restaurants a Romania. …


El hambre apretaba y el cielo amenazaba en Săpânța, así que, seguramente, era un buen momento para ir tirando hacia el hostal. Caminando dirección a la carretera, cruzamos por entre medio de un grupo de ancianas ataviadas con las típicas vestimentas negras de esta parte rural del norte de Rumanía. Al dejarlas atrás, de la anónima masa se separó y definió una de las figuras, la cual empezó a seguir nuestros pasos.

- Food? (comida en inglés)-, nos dijo sin dejar de caminar.

Pensamos que, seguramente, tenía un restaurante o bien conocía al amo, y que ,quizás, sí que era mejor comer algo en ese momento, dado lo difícil que es a veces encontrar restaurantes en Rumanía. …


Hi ha ciutats que marquen la seva personalitat basant-se en la modernitat, o en tot el contrari. Altres destaquen per estar a prop del mar o a les muntanyes. Porto és especial. Aquesta ciutat sembla que, a propòsit, no hagi volgut definir-se. Sigui per les cases a mig derruir, per la increïble visió d’un futurisme ja passat en el pont Don Luís I creuant el Duero, pels seus carrerons costeruts o pel seu modern i eficient metro, Porto el que vol és no deixar-se etiquetar tan fàcilment. Al contrari, prefereix anar sorprenent canviant sobtadament d’humor.

Un d’aquests rampells de la ciutat pren forma en unes empinades escales que, en pocs minuts, transporten de la turística ribera del Duero a l’amplitud altiva del costat de la Sé (la catedral). Per fer-ho en tan poc temps, les escales són una espècie de túnel màgic, amb un estat d’ànim propi definit per una absorbent decrepitud. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store