Hi havia gana i el cel amenaçava a Săpânța, per tant, segurament, era un bon moment per anar passant cap a l’hostal. Caminant direcció a la carretera, vam creuar per entre mig d’un grup de dones grans vestides amb les típiques robes negres d’aquesta part rural del nord de Romania…

El hambre apretaba y el cielo amenazaba en Săpânța, así que, seguramente, era un buen momento para ir tirando hacia el hostal. Caminando dirección a la carretera, cruzamos por entre medio de un grupo de ancianas ataviadas con las típicas vestimentas negras de esta parte rural del norte de Rumanía…

Hi ha ciutats que marquen la seva personalitat basant-se en la modernitat, o en tot el contrari. Altres destaquen per estar a prop del mar o a les muntanyes. Porto és especial. Aquesta ciutat sembla que, a propòsit, no hagi volgut definir-se. Sigui per les cases a mig derruir, per…

Hay ciudades que marcan su personalidad en base a la modernidad, o en todo lo contrario. Otras destacan por estar cerca del mar o en las montañas. Oporto es especial. Esta ciudad parece que, a propósito, no haya querido definirse. Sea por sus casas a medio derruir, por la increíble…

Les notícies polítiques dels últims temps estan caient, l’una rere l’altra, com a lloses que van aixafant l’esperit d’aquells a qui ens agradaria veure un món amb valors solidaris. La tragèdia humana a Síria i l’indecent menyspreu polític europeu, el vot del Regne Unit per matar el projecte de la…

Las noticias políticas de los últimos tiempos están cayendo, una tras otra, como losas que van aplastando el espíritu de aquellos a quienes nos gustaría ver un mundo con valores solidarios. La tragedia humana en Siria y el indecente desprecio político europeo, el voto de Reino Unido para matar el…

Després de dues setmanes viatjant per la Xina dels han, l’ètnia majoritària del país i del món, la meva companya i jo necessitàvem un respir. És cert que el seu univers és fascinant. La seva història i saviesa són mil·lenàries, un món on les bogeries es fan realitat. Però, tot…

Después de dos semanas viajando por la China de los han, la etnia mayoritaria del país y del mundo, mi compañera y yo necesitábamos un respiro. Es cierto que su universo es fascinante. Su historia y sabiduría son milenarias, un mundo donde las ideas locas se hacen realidad. Sin embargo…

L’última setmana als grans mitjans els va passar inadvertida la publicació d’un nou decret llei contra l’atur. Segons aquest, a partir d’ara, tota persona que es trobi sense feina pot ser detinguda per la policia i privada de la seva llibertat en uns centres que seran construïts especialment amb aquest…

La última semana a los grandes medios les pasó inadvertida la publicación de un nuevo decreto ley contra el paro. Según este, a partir de ahora, toda persona que se encuentre sin trabajo podrá ser detenida por la policía y privada de su libertad en unos centros que serán construidos…

Marc Busqué

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store