CryptoBnB và EnjoyKeys đánh dấu hợp tác với Triip.me

ICO CryptoBnB
Mar 16, 2018 · 3 min read

Singapore (ngày 06/03/ 2017) — Sau khi công bố quan hệ hợp tác vào tháng 2 vừa qua, cả CryptoBnBEnjoyKeys đã ký hợp đồng quan hệ đối tác mới với Triip.me, một nền tảng đặt phòng và tour du lịch địa phương lớn nhất thế giới tại Châu Á.

Triip.com hiện đang hoạt động tại 227 quốc gia với hơn 1,3 triệu khách sạn và 6000 hướng dẫn viên địa phương. “Quan hệ đối tác tạo ra nhiều sự hiệp lực” — Hải Hồ, CEO của Triip.me cho biết, “Điều này tạo ra phạm vi rộng hơn cho những nền tảng tích hợp của chúng tôi, nơi mà du khách có thể tận hưởng chỗ ở tốt nhất khi đi du lịch như một người dân địa phương và với chi phí thấp nhất thông qua CKey — tiền điện tử dành cho khách du lịch”

Quan hệ đối tác với Triip.me đánh dấu cột mốc quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc sử dụng và ứng dụng thực tiễn cho mã token CKey — tiền điện tử được phát hành bởi CryptoBnB — để trở thành mã token tiện ích dùng cho dịch vụ lưu trú đầu tiên được sử dụng trên nền tảng cho thuê phòng toàn cầu. “Quan hệ hợp tác cho phép Ckey được áp dụng với hơn 100.000 tài sản và trong 5 quốc gia trên khắp châu Á”, CEO của EnjoyKeys — Alex Lin cho biết. “Quan hệ này là một trong những mối quan hệ đối tác quan trọng của chúng tôi sẽ được công bố trong vài tháng tới”

Người sáng lập và là CEO của CryptoBnB, ông Tariq Alwahedi cho biết: “Sự hợp tác này là sự chuyển đổi sang sử dụng tiền điện tử đầu tiên của nền công nghiệp dịch vụ du lịch — khách sạn và vẫn còn rất nhiều dự án hợp tác mới khác trong lĩnh vực chỗ ở đang trong quá trình thảo luận”. CKey mang lại cho các nhà quản lý tài sản những lợi thế khổng lồ với lượng lớn dữ liệu về người dùng, có thể sử dụng để nâng cao dịch vụ, công nghệ này chỉ khả thi đối với những chuỗi lớn trước đây, nhưng bây giờ nó đã trở nên dễ tiếp cận đối với tất cả các công ty quản lý tài sản.”

CryptoBnB ICO hoạt động từ ngày 25/2 đến hết tháng 4. Từ tuần tới, CryptoBnB sẽ bắt đầu chấp nhận những yêu cầu từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ đã được chứng nhận.

Giới thiệu về Triip.me

Một trang web được tạo nên bởi người đi du lịch cùng với những chỉ dẫn và trải nghiệm du lịch độc đáo chỉ có thể được chia sẻ bởi người dân địa phương. https://www.triip.me/

Giới thiệu về CryptoBnB

CryptoBnB, thị trường cho thuê ngắn hạn blockchain và bắt cặp thông minh dành cho người thuê đầu tiên trên thế giới, sử dụng thông tin độc quyền được lưu trữ trong CryptoDNA người dùng. http://cryptobnb.io/

Giới thiệu về EnjoyKeys

Nơi cư trú ngắn hạn độc đáo trên khắp đất nước Trung Quốc, thưởng thức văn hóa địa phương theo cách tốt nhất. http://www.enjoykeys.com/

���”&

ICO CryptoBnB

Written by

First short term rentals platform running on smart blockchain @cryptobnbico

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade