TomoChain (TOMO) Stake Rehberi

CryptoConsultant
Jul 9, 2019 · 2 min read

*Bu rehber masternodelara stake etme işlemini anlatır. Eğer stake havuzlarını kullanacaksanız lütfen bu makaleyi okuyunuz.

1- Tomowallet üzerindeki uygulamalardan TomoMaster’ı seçin. [TOMOWALLET IOS | TOMOWALLET ANDROID].


2- Masternodes listesinden dilediğiniz node veya nodeları seçin. Kapasite (Capacity) ne kadar düşükse o kadar yüksel ödül alırsınız. Çünkü kapasitenin fazla olması demek, node üzerindeki vote miktarı fazla demektir. Bu da ödülün paylaşılacağı kişinin fazla olduğu anlamına gelir.

(İlk 150'de bulunan masternodelar ödül verir. Seçtiğiniz node sıralamada 150'nin altına düşerse ödül alamazsınız).

3- Node’u seçtikten sonra açılan pencereden Vote butonuna basın.

4- Açılan bölümde Stake etmek istediğiniz miktarı (minimum 100 TOMO) yazın. Stake edeceğiniz miktara karşılık günlük kazanacağınız ortalama TOMO miktarı da yeşil yazılı olarak gösterilecektir. Miktara karar verip, Continue butonuna basın.

5- Confirm butonunu sürün.

6- İşlem başarılı olduğunda “vote successfully” yazısını göreceksiniz. Artık her 30 dakikada bir ödül alacaksınız.

Alacağınız ödüller normal cüzdanınıza gelecek; yani kilitsiz olacaklardır.
Stake edilmiş Tomo’larınız, akıllı bir sözleşmeyle kilitli olacaklar. Tomo’larınızın kilidini açmak unstake/unvote etmek istediğinizde, Tomolarınız akıllı sözleşmeden ayrılıncaya kadar 48 saat beklemeniz gerekiyor (ve bu 48 saat boyunca ödül de almayacaksınız). 48 saat geçtikten sonra bildirim alacaksınız ve Tomo’larınızı cüzdanınıza çekebileceksiniz.

— — — -

TomoChain’de standart masternodeların yanı sıra, havuz olarak kurulmuş masternodelar vardır. Bu havuzların kurucuları, standart masternodelar kadar gelir sağlamamayı seçmişlerdir (genelde %80'den fazla ödül paylaşımı yaparlar) ve böylece stake edenlere daha fazla getiri sağlarlar. Havuzların bir diğer avantajı, maksimum kapasiteyi sabitleyebilmeleridir. Örneğin standart bir noda sınırsız sayıda stake yapılabilir. Bu durumda masternodedaki katılımcı sayısı artar ve kazanacağınız gelir düşer. Ancak havuz sisteminde maksimum kapasite ayarlanabilir ve maksimum kapasiteye ulaşıldığında daha fazla stake yapılamaz. Böylece geliriniz sabit kalır veya sadece artar. Detaylı bilgi için: https://tomopool.com/tr

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade