[ภาษาไทย] การ Stake WAN โดยใช้ WAN Desktop Light Wallet

Crypto Fennec
Aug 20 · 3 min read

ก่อนที่จะเริ่มคุณจะต้องมีสิ่งเหล่านี้

  1. ดาวน์โหลด WAN Desktop Light Wallet (HD Wallet) ได้ที่ https://www.wanchain.org/getstarted/
    โดยเลือกที่ Desktop Light และเลือก OS ของคุณ
คุณสามารถ Stake ได้เฉพาะ Desktop Light เท่านั้น Desktop ธรรมดาเป็นเวอร์ชั่นเก่าไม่สามารถทำได้

2. WAN จำนวนขั้นต่ำ 100 WAN (กรุณามีเศษเล็กน้อย 0.1–0.2 WAN สำหรับค่าธรรมเนียม)

3. Ledger Nano S เพื่อให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับการเก็บรักษา WAN ของท่าน (แนะนำแต่ไม่จำเป็นต้องมี)

วิธีการ Stake (Delegation)

  1. สร้างกระเป๋าให้เรียบร้อยร้อย ทำการสร้าง กลุ่มคำลับ (Seed Phase) / รหัสผ่าน ให้เรียบร้อย
  2. เปิดกระเป๋าโดยใช้ รหัสผ่านที่สร้างไว้
  3. หากคุณมี WAN อยู่ใน Ledger Nano S คุณจะต้องทำการ Connect Ledger Nano S นั้นก่อน และทำการเลือก Address WAN ที่มีเงินอยู่ในนั้น

4. เมื่อเข้ามาแล้วให้เข้าไปที่เมนู Delegation

5. ให้กดเลือก New Delegation (สร้างการ Delegate ใหม่)

6. หน้าต่างการตั้งค่า Delegate จะ popup ขึ้นมาโดยรายละเอียดในการใช้งานมีดังนี้

6.1 Name (ชื่อ Validator) ให้เลือก Validator ที่ต้องการเมื่อท่านเลือกแล้วจะมีรายละเอียดของ Validator นั้นปรากฏขึ้นมา

** ช่วย Support เราด้วยครับ ด้วยการ Stake กับ CryptoFennec เรามีอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่ำ (ตอนนี้ 8% เท่านั้น) และ Max Fee อยู่ที่ 8% ดังนั้นมั่นใจได้ว่าเราจะไม่ไปเกินกว่านี้แล้ว ดูเวบทางการได้ที่ https://www.cryptofennec.com/th และ ใน Explorer ที่ https://www.wanscan.org/vld/0x2a2fee5d3aefdcddd8247e3ea094a591323f3879

6.2 Address (ที่อยู่ Validator) คือ ที่อยู่ของ Validator นั้น ซึ่งก็คือที่อยู่ของ WAN นั่นเองแต่เป็นของ Validator

6.3 Quota คือ ปริมาณที่คงเหลือของ Validator นี้ที่สามารถรองรับการ Stake (Delegation) ได้

6.4 Max Fee (%) คือค่าธรรมเนียมสูงสุดที่ Validator นี้เรียกเก็บในอัตราสูงสุดกล่าวคือ เป็นหลักประกันว่า Validator นี้จะไม่เก็บไปมากกว่านี้แล้ว มีได้แค่ปรับค่าธรรมเนียมต่ำลงกว่านี้ หรือ เท่ากับ Max Fee

6.5 Fee (%) คือค่าธรรมเนียมปัจจุบันที่เรียกเก็บ ค่าธรรมนี้เป็นค่าธรรมเนียมที่หักออกจากรางวัลที่ได้รับ เช่น สมมติค่าธรรมเนียม 8% และคุณ Stake 100 WAN คุณได้รับ 10 WAN ค่าธรรมเนียมคือ 8% ของ 10 WAN หรือ 0.8 WAN นั่นเอง

6.6 ด้าน section ด้านล่าง ให้เลือก Address ที่ต้องการ Stake หากใช้ Ledger Nano S แล้วจะมี Address ของ Ledger Nano S ที่คุณเลือกใช้งาน (ตามรูป)

6.7 Balance คือยอดที่มีอยู่ปัจจุบัน

6.8 Amount ให้คุณใส่จำนวนที่คุณต้องการ Stake ขั้นต่ำคือ 100 WAN จะมากกว่านั้นก็ได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กด Next จะมีหน้าต่าง popup มาให้ยืนยัน เมื่อยืนยันแล้วสามารถกด Send (ส่ง) ได้เลย

6.9 รอจนกว่าจะขึ้นสถานะว่า “สำเร็จ” หรือ Success ตามรูป

7. คุณสามารถทำการ เพิ่มการ Stake หรือ ถอนการ Stake ได้ที่ปุ่ม Top-up (เพิ่มการ Stake) หรือ Exit (ถอน Stake)

8. คุณสามารถตรวจสอบรางวัลและสถานะของการ Stake ได้ที่หน้า Delegation นี้ในส่วน ด้านบน

8.1 My Stake (การ Stake ของฉัน) คือ การ Stake ที่มีของฉันทั้งหมด กับทุก Validator

8.2 My Reward (รางวัลที่ฉันได้รับ) คือ รางวัลที่ฉันได้รับตั้งแต่การ Stake ครั้งแรก

8.3 Avg Network Reward (ค่าเฉลี่ยรางวัลในเครือข่าย) คือ เปอร์เซนต์ ค่าเฉลี่ยรางวัลทั้งหมดในระบบ (คำนวนเป็นปี)

8.4 Pending Withdrawal (การถอนที่กำลังดำเนินการ) คือ จำนวน Wan ที่รอการถอนทั้งหมดปกติจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ใช้เวลาดำนเนินการ 3–4 วัน

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade