Cryptokado — Media kit

CryptoKado
Nov 14, 2018 · 3 min read

Beste lezer/journalist/affiliate,

Op deze pagina hebben wij alle details van ons product en bedrijf verzamelend. Je vindt hier high res foto’s, product features en contact informatie.

We horen het graag als je nog vragen hebt.

Groet! Wouter en de rest van het Cryptoado team.

wouter@cryptokado.eu
0641199089


Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Alle foto’s zijn in hoge resolutie te downloaden van onze dropbox folder.

Waar staan we voor?

Bij Cryptokado richten wij ons op een brede doelgroep die we op een makkelijke manier willen introduceren met crypto currencies. Ons hele beleving is gericht op processen waarmee iedereen bekend is. Hierbij staan eenvoud en veiligheid voorop. Complexe processen verplaatsen we naar de achtergrond, zodat het aan en verkopen van crypto currencies voor iedereen toegankelijk wordt.

Wie zit er achter Cryptokado

Cryptokado is gestart door Wouter Vonk en Pieter Poorthuis, twee doorgewinterde bitcoin specialisten die sinds 2013 actief zijn met verschillende bitcoin gerelateerde projecten.

Wouter is oprichter van Bitgild.com, wat met een omzet van 10M per jaar is uitgegroeid tot Europa’s grootste crypto webshop voor het kopen van goud en zilver. Naast Bitgild.com was Wouter van 2014 tot 2016 Marketing Manager Europa voor BitPay. BitPay is de grootste betaalprovider voor bitcoin betalingen en verwerkte in 2017 meer dan een miljard euro aan bitcoin betalingen.

In 2017 heeft Wouter samen met Pieter Poorthuis het platform Coingarden opgericht wat zich richt op het simpel aankopen en verkopen van crypto currencies.

Pieter is van 2014 tot 2018 Director Sales Engineering geweest bij BitPay, de grootste betaalverwerker ter wereld voor bitcoin transacties. Binnen deze rol was Pieter verantwoordelijk voor de integratie van bitcoin betalingen voor grote corporaties, zoals Microsoft, Adyen en Thuisbezorgd.

Voor zijn tijd bij BitPay heeft Pieter 8 jaar lang voor verschillende banken en betaalproviders gewerkt. Voor Mobiel Betalen Nederland was Pieter hoofd van het mobile payments team en was hij onder andere verantwoordelijk voor het succesvol uitrollen van contactloos betalen in Nederland.

Product details:

Cryptokado is cadeaubon waarmee je gemakkelijk crypto currencies koopt op het platform coingarden.nl. De cadeaubon werkt zoals een normale cadeaubon. Je kiest producten voor in je winkelmandje (in dit geval crypto munten) en aan het einde van het bestelproces verminder je het te betalen bedrag met je cadeaubon. De eindgebruiker ontvangt een account waarmee hij inlogt en de waarde van zijn crypto munten 24/7 kan volgen.

Cryptokado biedt 2 producten aan. Een fysieke cadeaukaart en een digitale cadeaubon:

  • een cadeau tegoed van €25
  • in te wisselen tegen populaire crypto currencies op coingarden.nl (momenteel Bitcoin, ethereum en ripple)
  • wordt verstuurd in gouden envelop voorzien van uniek cadeaunummer.
  • gelanceerd op 14–11–2018
  • een zelf te kiezen cadeaubon tegoed tussen €15 en €500
  • wordt per e-mail opgestuurd direct na betaling
  • gelanceerd op 14–11–2018

Contact details:
Wouter@cryptokado.eu
0641199089

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store