Tìm hiểu về hoành phi câu đối !

Hiện nay đa số người vẫn cho rằng hoành phi câu đối dùng cho thờ cúng gia đình, tổ đường, đình, chùa…, nhưng từ xa xưa hoành phi câu đối còn là có những ý nghĩa khác.

Ví như:

- Hoành phi câu đối dùng cho thờ cúng

- Hoành phi câu đối chúc tụng nhau

- Hoành phi câu đối giáo huấn

Trên các bức hoành phi câu đối này thường là các châm ngôn tự răn mình, răn đời, giáo dục con cháu đời sau, thường dùng để trang trí phòng họp gia đình, phòng học…

Ngoài ra còn có những mẫu hoành phi câu đối dùng trong trang trí phòng khách, thư phòng, hay trang trí cổng cửa nhà với những câu đề thơ mang tính chất hoan hỉ, ca tụng…

Thông thường hoành phi câu đối đồng có 3 dạng: Đại tự câu đối, cuốn thư câu đối và hoành phi câu đối. Với những gia đình có phòng thờ rộng hoặc treo ở nhà thờ họ tộc thì các bức đại tự câu đối thường được treo phía ngoài cửa đi ra vào cùng với cửa võng, còn bên trong bàn thờ thì treo hoành phi câu đối hoặc cuốn thư câu đối. Còn với những gia đình chỉ có phòng thờ nhỏ thì chỉ cần treo 1 trong 3 bức trên ở bàn thờ là được.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.