“Arendt’in politik eylem teorisi, çoğulluğu yaratan benzersizliğin yitirilmemesini vurgular; ancak bu, herhangi bir bireyi kendi grubundan ayırmak için onun “istisnai” ya da “olağanüstü” olarak nitelendirilmesi anlamına hiç gelmez. Tam tersine bireyin benzersizliğinin tanınması, onun başkalarıyla özgürce dayanışabilmesinin yolunu açan bir olgudur. Buna karşılık, egemen iktidar ve zihniyet, marjinalleştirilmiş bir toplumsal grubun dayanışmasını bozmak için sıkça o grubun mensuplarından bazılarını “istisnai” olarak nitelendirip mostralık bir konuma sokar. Böylelikle diğerlerinden ayırdığı “istisnai” bireye, “sen kendi grubunun öbür (aşağı) üyelerinden farklısın, daha iyisin” mesajı verilirken aslında söz konusu grubun bir bütün olarak “aşağılık/ötekilik” konumu pekiştirilmiş olur.”*

Yukarıdaki alıntı Fatmagül Berktay’ın Dünyayı Bugünde Sevmek: Hannah Arendt’ın Politika Anlayışı isimli kitabına ait. Bu satırları okurken, her ne kadar toplumun çoğunluğu gibi görünse de aslında bir anlamda da marjinalleştirilmiş bir grubunun üyesi olarak, Türkiye’de Müslüman kalabilmeyi düşünüyordum. Türkiye’de “Müslümanlık”ın çok kaygan bir zemin olduğunu düşünüyorum: Hem kelimenin herkesin gözünde ve elinde sürekli değişen mânâları hem de bu kadar çok “Müslümanlık” içinde kişinin Müslüman olarak kalabilmenin sınırlarını zorlaması, kavramın pratiğe yansırken bir kez daha değişim geçirmesine neden oluyor. Ve elbette, hatta biraz da ironik bir şekilde, bunu düşünen ilk ve tek insan da ben değilim :) Ama işin güzel ve belki de biraz karmaşık yanı, aynı konunun defalarca konuşulması, farklı kitaplar üzerinden tekrar ve tekrar okumalarının yapılmasının önünde herhangi bir engelin olmaması ve hatta bunun genel geçer kaide olması. Yukarıdaki paragrafta bireyin dışarıdan bir etki ile ait olduğu gruptan ayrıştırılmasına vurgu yapılmıştı. Bunun dışında bir de o gruba ait kişilerin kendilerini grubun diğer üyelerinden farklılaştırmasını söyleyebiliriz. Kendilerini gruptan farklı gören ve ayrı tutan bireylerin ısrarla o gruba dahil edilmeye çalışılmasını garipserdim, kitabın ilerleyen satırlarındaki bir başka paragraf bu konu üzerine bir kez daha düşünmeme sebep oldu. O paragrafı da aşağıda alıntılayacağım, ancak şimdilik üzerine yeni bir yorum eklemeden.

“ “İstisnai kadın” olmaktan memnun olmak, “asimile olmuş Yahudiler”in, dostu düşmandan, iltifatı hakaretten ayıramayıp bir Yahudi düşmanı onlara “öbürleri gibi olmadıkları”nı, “Yahudi derken kendilerini kastetmediğini” söylediklerinde memnun olmaları gibidir. Buna karşı çıkmak ise, sizi görünüşte taltif eden ama bunu yaparken hem mensup olduğunuz marjinalleştirilmiş gruptan koparan, onunla dayanışmanızı bozan, hem de başarının ancak egemenin dünyasına asimile olmakla elde edilebileceğini vurgulayan aşağılayıcı tavra bir meydan okuma…”

not. Sadece şunu eklemekte yarar görüyorum, “bağımsız(lar)” olarak etiketlenme ister grup dışından ister grup içinden bir güç tarafından yapılsın, nihayetinde o gruba zarar verir. O gruba zarar gelmesi ise, benim için oraya dahil olan veya edilen her bireyin en basit yaşam pratiklerini yürütmek isterken karşılaşacağı herhangi bir engelin ilk basamağını teşkil etmesi açısından dikkate ve öneme değerdir.

*Fatmagül Berktay, Dünyayı Bugünde Sevmek: Hannah Arendt’ın Politika Anlayışı, Metis, 2012, sf. 24–25

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.