Turkcell verilerimi zaten kullanıyordu, şimdi de en çirkin şekilde satıyor! Nasıl mı?
Fatih Güner
34417

Ajansın suçu yok, Turkcell yönetiminin suçu yok, facebook’un suçu yok, Ağaoğlu’nun suçu yok, kanun koyucu ve uygulayıcının suçu yok, tek suçlu 2000 TL maaşlı omurgasız çalışan.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.