YOYOW chính thức trở thành Node nhân chứng của CYBEX

Thông báo quan trọng
Yoyow chính thức trở thành Nút nhân chứng của CYBEX vào ngày 06 tháng 06 năm 2019. Tài khoản Cybex của Yoyow là yoyow-cybex. Nút hiện đang hoạt động và có thể được xem trên cybex.live.

YOYOW là gì?

Yoyow, là viết tắt của You Own Your Own Words, là một công ty mới thành lập nhằm vào những người sáng tạo nội dung. Công ty này cho biết những người tạo nội dung, cho dù họ làm việc với video, văn bản hay bất kỳ hình thức truyền thông nào khác, luôn gặp phải khó khăn trong việc giữ cho dự án của họ tiếp tục. Điều đó xảy ra vì họ phải dựa vào các hình thức kiếm tiền không ổn định như quảng cáo.

Công ty phát hiện ra vấn đề này và dự định khắc phục nó. Mục tiêu chính của công ty là cung cấp một nền tảng phi tập trung và mở, tại đó người sáng tạo nội dung, người quản lý nội dung và người dùng có thể đóng góp cho cộng đồng và nhận phần thưởng cho việc này.

Nội dung sẽ được đánh giá theo người dùng một cách phi tập trung và cách đánh giá này sẽ cho phép những người tạo nội dung tốt nhất kiếm được nhiều phần thưởng hơn cho công việc của họ. Mọi người có thể tạo nội dung trên phương tiện truyền thông xã hội bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ các công ty mới thực sự nhận được tiền thưởng cho lưu lượng truy cập. Yoyow muốn thay đổi điều đó.

YOYOW hoạt động như thế nào?

Yoyow sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra một nền tảng mà tại đó người dùng có thể được thưởng khi nội dung của họ trở nên phổ biến. Công nghệ blockchain là điều cần thiết trong quá trình này vì tính minh bạch mà nó mang lại cho sự phổ biến của nội dung, thay vì các thuật toán ẩn, nội dung thực sự được chọn bởi người dùng.

Điều mà công ty này dự định làm là cho phép người dùng thực sự kiểm soát nội dung của họ và nhận được phần lợi nhuận của công ty. Bằng cách này, họ thực sự có thể cảm thấy như họ có quyền kiểm soát trên nền tảng và không chỉ được khám phá bởi những người khác.

Công ty có ý định cung cấp một môi trường với nhiều tính đàn hồi, tiện lợi và hiệu quả cho người sử dụng. Bằng cách sử dụng nền tảng này, người dùng thực sự có thể sở hữu nội dung của họ và nhận được phần thưởng xứng đáng với chất lượng công việc của họ, điều mà họ không thể làm được trên nhiều nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và Twitter.

Trước đây, YOYOW đã chính thức cho ra mắt sách trắng về nền kinh tế tiền tệ và phát hành mạng thử nghiệm chính phiên bản 2.0 để hoàn thiện trang mạng YOYOW. Đồng thời, một số lượng lớn các đội ngũ chất lượng cao trong ngành blockchain đã tham gia vào cuộc bầu chọn siêu nút của mạng thử nghiệm YOYOW đồng thời tiến thêm một bước ra nhập YOYOW Web phiên bản 2.0. Sau khi mã nguồn chính thức được mở , việc phát hành trang web chính thức cũng sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược.

YOYOW Team

Nhóm nghiên cứu đứng sau đồng altcoin này vừa có nhiều kinh nghiệm và nổi tiếng trong thế giới công nghệ blockchain, trong đó có:

Qiang Liu — người sáng lập YOYOW, là người sáng lập HelloBTS và cũng là một thành viên cao cấp của BitShares.

Wenzhe Lu: Tiến sĩ Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh, nhà phát triển Internet. Đội ngũ hàng đầu có nhiều kinh nghiệm trong việc nắm bắt thông tin, NLP, phát triển ứng dụng Web cùng các lĩnh vực khác.

Tìm hiểu thêm
Website: https://www.yoyow.org
Telegram: https://t.me/HelloYOYOW
Twitter: https://twitter.com/InfoYoyow

Follow chúng tôi

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các cách dưới đây:

CYBEX QQ:596724688
Trợ lý chăm sóc khách hàng trên QQ:2438385058
CYBEX Weibo: https://weibo.com/6430643251

Facebook: https://www.facebook.com/Cybex-Vietnam-267322677409930/?modal=admin_todo_tour
Twitter:https://twitter.com/CybexExchange
Medium:https://medium.com/@cybexexchange
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC9N6ezP48bG4z8mZdK-Dudg
Telegram:https://t.me/CYBEXEnglish

  Cybex Decentralized Exchange

  Written by

  A decentralized exchange forked from BTS, higlighting atomic swap, bank-level security, centralized match-making, etc.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade