Na jazyku nezáleží
Roman Pichlik
297

Extrakce do OSS knihoven zní jako dobrý nápad ☺ U nás většinou:

  • Pre-commit Code review na každý netriviální commit. Dalo by se říct, že u většiny “se něco najde” a změní
  • Občasné workshopy na objektový návrh. Diskuze nad tabulí převážně
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.