HẠT CẢI GIÚP CẢI TỬ HOÀN SINH

Tại ngôi làng nọ có bà mẹ vừa mất đưa con nhỏ. Bà mẹ đau khổ muốn chết. Nghe tin Đức Phật đi ngang qua làng, bà xin đến gặp: “Nghe tiếng ngài có khả năng cải tử hoàn sinh, xin ngài hãy rộng lòng giúp cứu sống con tôi…”. Đức Phật nhận sẽ giúp với điều kiện “Bà hãy đi vào làng, xin một hạt cải của gia đình nào mà không có người chết. Ta sẽ dùng hạt cải đó để cứu sống đứa bé”.

Bà mẹ mừng rõ đi vào làng, gõ cửa từng nhà để xin hạt cải. Bà đi từ nhà này qua nhà hàng, ngày này qua ngày khác, ai cũng sẵn sàng cho bà hạt cải, nhưng không gia đình nào mà chưa từng có người chết.

Bà mẹ bừng tỉnh, nỗi khổ khi con mất bay đi hết.

Bài học:
* Đức Phật không có khả năng cải tử hoàn sinh
* Không ai là không chết 
* Cái gì có sinh, ắt có diệt 
* Nhân quả của mỗi người là siêu mạnh. Đức Phật ko thể can thiệp vào nhân quả & nghiệp của mỗi người.