Het negatief doublet (conventie)

Het negatief doublet (conventie)
daclarkie • 02 October, 2013 • Bridge 
Een negatief doublet is een conventioneel bod na een tussenbod van tegenstander. Het geeft informatie over de ongeboden hoge kleuren zonder naar een hogere biedniveau te gaan. Het is zeer nuttig wanneer tegenstanders storen of tussenbieden. Een negatief doublet geeft een 4+kaart hoge kleur aan terwijl kleur bieden een 5+kaart impliceert.

Voorwaarde voor het negatief doublet

Het bod wordt gemaakt direct na een tussenbod van de tegenstander rechts 
tot en met een afgesproken biedniveau - daarboven geldt het doublet als straf
Het hoeft niet te worden gealerteerd?. Desgevraagd kan men verklaren dat het negatief doublet een 4-kaart in de ongeboden hoge kleur of kleuren belooft. Hiermee is de conventie formeel beschreven.

Systematisch overzicht

De mogelijkheden op biedniveau 1 worden behandeld. De implicaties van de echte biedingen zijn ter illustratie ook vermeld.

1K: openingsbod.
1K — 1R: Volgbod = tussenbod tegenstander. Altijd een 5+kaart
1K — 1R — X: minimaal een 4kaart in beide hoge kleuren.
1K — 1R — 1H/S: 4+kaart

1K/R — 1H — X: 4-kaart S
1K/R — 1H — 1S: 5+kaart S.
1K/R — 1S — X: 4+kaart H, 6+punten
1K/R — 1S — 2H: 5+kaart H. 10+ punten vereist***.

Opmerkingen

Normaal wordt het negatief doublet tot en met biedniveau 3 gebruikt, dus ook na een pre-emptief tussenbod.

Een belangrijke implicatie van deze conventie is dat na een opening 1K/R een 5-kaart hoog aangegeven kan worden door de kleur te bieden. Met een 4kaart hoog zou men immers negatief doubleren.

*** Met 10+punten en een 4kaart Harten negatief doubleren en met 2e bijbod sterkte met 2e kleur of SA aangeven.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.