RÊU ĐÁ - ĐẶC SẢN THÂN QUÊN NGƯỜI DÂN TÂY BẮC

Quả đúng như tên gọi của chúng, rêu đá là một trong những thực phẩm có sẵn của núi rừng Tây Bắc và thông qua bàn tay khéo léo của những người dân nơi đây thì chúng đã dần trở thành những đặc sản trứ danh có một không haiRêu đá được lấy từ chính những đám rêu mọc bám theo các tảng đá lớn ở lòng các con suối. Và mới đây nhất hình ảnh những cô gái thái lội những con suooist để tìm rêu đá đang dần trở thành một nét đẹp đầu xuân tại chính nơi đây

RÊU ĐÁ — ĐẶC SẢN THÂN QUEN NGƯỜI DÂN TÂY BẮC

xem thêm: http://amthuctaybac.vn/vi/tin-tuc/412-reu-da-dan-san-than-quen-nguoi-dan-tay-bac.html

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.